Gemeente Gemeente Grobbendonk

Buurtbabbels

Het gemeentebestuur hecht er veel belang aan om de mening van onze inwoners te kennen. Inspraak en participatie brengen de burgers dichter bij het beleid. De burgers informeren en betrekken zijn dan ook prioritaire doelstellingen voor het bestuur.

De burgemeester en schepenen weten graag wat er leeft in de verschillende buurten van Grobbendonk en Bouwel. Na edities in 2015 en 2016 was het tijd voor een stand van zaken. Daarom organiseerden we opnieuw Buurtbabbels in 2017 en 2018.

Tijdens de Buurtbabbels op 21 november 2017 in Bouwel en op 27 februari 2018 in Grobbendonk, gaf het college van burgemeester en schepenen een toelichting bij actuele projecten in onze gemeente aan de hand van een PowerPointpresentatie. Deze kan je onderaan downloaden. Nadien nam het bestuur uitgebreid te tijd om de vragen van de inwoners te beantwoorden. We vatten het relaas van beide Buurtbabbels samen in een verslag.

Mobiliteit is overduidelijk hét thema dat tijdens beide Buurtbabbels het sterkst naar voor komt.  

De aanleg van veilige fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel langs de N13 zorgen voor frustratie bij de inwoners. Het gemeentebestuur heeft hier begrip voor. Deze ingrijpende werken vragen echter tijd. Aan de aannemers werd een timing opgelegd. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer op de N13 ter hoogte van de werken, werd in vraag gesteld. Om veiligheidsredenen werd hier geen bushalte voorzien. Van zodra de werken dit toelaten zal het bestuur de inrichting van een bushalte opnieuw voorleggen aan De Lijn en de politie.  

Het gemeentebestuur dringt er bij het Agentschap Wegen en Verkeer op aan om, bij de verdere realisatie van het fietspad, ook de herinrichting van het kruispunt De Lindekens op te nemen. De metingen om de verkeersdoorstroming daar in kaart te brengen, zijn reeds opgestart.

Een aangepaste ontsluiting van de N13, Industrieweg, E313 moet inspelen op de huidige verkeersstromen. Openbaar vervoer via de autosnelweg, tonnagebeperking in de dorpskernen en veilige autoluwe fietsroutes zijn nodig om de toenemende verkeersdruk in de Middenkempen te temperen. Dat is de conclusie van twee jaar studie en overleg tussen de provincie Antwerpen en de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven.

Naast het bestaande beleid rond fietspaden en fietsostrades, zijn er bijkomende inspanningen nodig voor autoluwe fietsroutes waar het veilig is om te fietsen. We moeten de veiligheid van fietsers en zwakke weggebruikers steeds voor ogen houden. Een vrijliggend fietspad tussen de N13 en Beverdonk voorzien, vraagt een doordachte aanpak.

Wie geen lokale levering heeft, is niet welkom om via de dorpskern een sluipweg te zoeken. Het bestuur doet al het mogelijke om vrachtverkeer binnen de woonkernen te vermijden. Daarom wordt overwogen om in de woonwijken een beperking in te voeren van 3,5 ton.

Op vraag van de gemeente voert de politie regelmatig snelheidscontroles uit in de straten die aangetrokken worden door sluipverkeer. Deze problematiek is en blijft een prioriteit voor zowel het gemeentebestuur als de politiezone.

Oorzaken van knelpunten aanpakken geniet bij het bestuur de voorkeur op tijdelijke oplossingen, maar dat vergt vaak meer onderzoek. Verkeerstellingen zijn daarbij belangrijk om, op basis van gemeten resultaten, kritieke punten aan te kunnen pakken.

Wegwerkzaamheden en onderhoudswerken op het openbaar terrein verdienen blijvend onze aandacht. We rekenen daarbij ook op de betrokkenheid van onze burgers en moedigen hen aan de kanalen van de gemeente te gebruiken om tekortkomingen of hinder te melden.

Dat onze inwoners begaan zijn met hun leefomgeving bleek onder andere uit de vragen naar initiatieven op het vlak van milieu en duurzaamheid. Daarin vormen zowel de kasteelhoeve d’Ursel als de McCainsite een mooie uitdaging. Samen met Natuurpunt en Kempens Landschap werken we aan de herbestemming van de kasteelhoeve. Deze moet toegankelijk zijn voor onze inwoners  zodat zij ook ten volle van dit prachtige natuurgebied kunnen genieten. Het gemeentebestuur staat erop een grote rol te spelen in de ontwikkeling van het McCainproject: Het moet vernieuwend en duurzaam zijn en binnen de dorpskern passen. Daarbij wordt gekozen voor woonzone, in plaats van industrie. Binnen het streekproject Kempen2020 engageren we ons met alle Kempense gemeenten om 20% CO2 te besparen tegen 2020. Om dit te bereiken, worden vandaag de dag al veel stappen ondernomen: Denk maar aan de groepsaankopen en infosessies rond isolatie en de eerste laadpaal voor elektrische voertuigen aan het Astridplein.

Tot grote ergernis van onze inwoners blijft sluikstorten een probleem in onze gemeente. Het bestuur voert dan ook een actief beleid rond afvalbeheer. We gaan nog meer inzetten op snellere opruiming en op verhoogde controle. Er worden nieuwe middelen tegen sluikstorten ingezet en de sancties tegen sluikstorters worden strenger.

Duurzaamheid wordt positief onthaald, maar het doven van de straatverlichting ’s nachts, blijkt een doorn in het oog van een aantal burgers. Voorstellen om bepaalde verlichtingspalen te laten branden en om de tijdstippen op gevaarlijke punten aan te passen, worden individueel bekeken.

Ook gevoelige thema’s werden niet uit de weg gegaan. Rond de verkoop van het oud-gemeentehuis in Bouwel is reeds veel te doen geweest. Het bestuur lichtte toe dat allerlei alternatieven nog mogelijk blijven tijdens de eerste biedingsfase zoals opgenomen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. De vraag of de kinderopvang niet op deze locatie georganiseerd kan worden, moest negatief beantwoord worden. Deze optie werd voorgelegd aan Kind & Gezin, maar zij gaven hiervoor geen fiat.

De toekomstvisie rond kinderopvang is duidelijk: De korte en lange naschoolse opvang zal in de scholen voorzien worden zodat we met minder vervoer aan een veilige en bereikbare kinderopvang kunnen werken. De site van Kikoen, waar de huidige lange naschoolse opvang nog plaatsvindt, zal verkocht worden. Daarvoor wordt momenteel gepraat met sociale woonmaatschappijen.

Het gemeentebestuur mocht ook heel wat suggesties ontvangen van de inwoners. Zo werd omtrent de integratie gemeente-OCMW geopperd dat meer parking in de omgeving van het gemeentehuis erg wenselijk is, indien de diensten van het OCMW daar onderdak zouden vinden. Wat betreft de herbestemming van de lokalen in de Schransstraat, werd aan de Permanente Vorming gedacht. Dat aandacht voor onze senioren nodig blijft, bleek uit de vraag naar infosessies rond seniorenzorg, georganiseerd in het Lokaal Dienstencentrum. Op sociaal vlak blijven we initiatieven uitwerken zoals Bewegen op Verwijzing en door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden aan mantelzorgers van personen met dementie.

De Buurtbabbels waren een ideale gelegenheid voor onze inwoners om eens hun zegje te kunnen doen en voor ons bestuur om inzicht te krijgen in de verschillende standpunten van onze inwoners. Alle vragen en opmerkingen worden nu besproken en waar mogelijk aangepakt. Met voorstellen voor de toekomst gaan we aan de slag.