Gemeente Gemeente Grobbendonk

Ondernemers en bedrijven

Generieke gids om terug veilig aan het werk te gaan 
De generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan kan je hier terugvinden: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

Afbetalingsplan voor belastingen
De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn. Hou de verschillende deadlines wel goed in het oog.

Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Werkgeversbijdragen

Na de aanvraag van je afbetalingsplan verkrijgt je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij je Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen je aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Meer info:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten kunnen een financiële uitkering ontvangen:

 • tot 12 maanden lang:
  • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro per maand met gezinslast

Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting heb je recht op een volledige uitkering.
Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij je sociaal verzekeringsfonds.

Meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep
Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen.
Alvast dit:
Vermindering van sociale bijdragen:

 • Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
 • De aanvraag dient te gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds.

Overbruggingsrecht

 • Toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat bijberoepers voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

 Hinderpremie

 • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

KMO-groeisubsidie
Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.

 • Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject.

De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Schaderegeling
Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.
Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. 

Meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Tijdelijke werkloosheid
Het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht.
De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken.

 • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
 • Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
 • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
 • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, je hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.

Daarenboven wordt de aanmoedingingspremie om deeltijds te werken uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten
Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten, dan worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

Waarborgregeling
Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen ondernemingen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling, neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar, voor wat betreft bestaande kredieten en nieuwe kredieten:

 • Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt ook voor mensen met een hypotheeklening.
 • Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.

Na de bankensector liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan gevonden worden.

Meer info:
https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld
https://www.nbb.be/nl/artikels/ook-de-verzekeringssector-levert-inspanningen-de-strijd-tegen-de-sociaal-economische-impact

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 • De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn ingeschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam tewerkstellen.
 • Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.
 • Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken.

Meer info:
De Vlaamse Ondersteuningspremie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voor-zelfstandigen
Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden-awi
Transitiepremie naar ondernemerschap: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/transitiepremie-voor-zelfstandigen
Arbeidskaart voor economische migranten: https://www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning

Noodfonds gesubsidieerde sectoren
Er komt ook een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector. Meer info volgt binnenkort.

Nuttige informatiebronnen en telefoonnummers
Voor algemene coronavragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/ of 0800 14 689. Je vindt hier ook de FAQ's in verscheidene talen.
Voor vragen over steunmaatregelen: 0800 12 018.
Wie een voorstel heeft voor invoer van medisch materiaal waar tekort aan is, kan contact opnemen met coronashortages@fagg-afmps.be
Voor Vlaamse steunmaatregelen: www.vlaio.be of 0800 20 555 
Voor vragen over tijdelijke werkloosheid: www.rva.be
Voor informatie steunmaatregelen binnen de sociale zekerheid: www.socialsecurity.be 
Voor vragen over uitstel betaling sociale bijdragen, overbruggingsrecht, vrijstelling sociale bijdragen,...: www.rsvz.be 
Voor belastinggerelateerde vragen: www.financien.belgium.be