Gemeente Gemeente Grobbendonk

Reizen

Volg het reisadvies van FOD Buitenlandse Zaken.

Reizen vanuit België

Het is mogelijk om vanuit België te reizen naar de landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.

De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. 

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde zone mogelijk is.

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.
 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.
 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg bij het uitoefenen van hun functie
 • Grensarbeiders
 • Seizoenarbeiders in de landbouw
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover
  nodig bij het uitoefenen van hun functie
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie
 • Passagiers in transit
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen
 • Zeelui bij het uitoefenen van hun functie
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen
  reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’
 • Onderdanen van derde landen die voor studie reizen
 • Hooggekwalificeerde en laaggeschoolde werknemers uit derde landen, bij het uitoefenen
  van hun functie, als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht
 • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen
 • Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland
 • Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren)

Reizen naar België

Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk naar België.
In het geval van een heropflakkering in bepaalde lokale zones binnen Europa is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking zullen treden wanneer je uit deze lokale zones terugkeert.
De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken:

 • Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.
  Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen.
  De reizigers zullen tevens een “Public Health Passenger Locator Form” moeten invullen. 
 • Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria. Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zich in quarantaine te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.
 • Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. De reizigers zijn niet onderworpen aan bijkomende maatregelen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben (zie lijst hierboven).

Public Health Passenger Locator Form

Het “Public Health Passenger Locator Form” moet worden ingevuld door alle reizigers naar België na een verblijf:

LET OP: Je dient het formulier ook in te vullen wanneer de situatie van de zone waar je bent geweest verandert naar rood tot 14 dagen na uw aankomst in België.
Het formulier kan je vinden op de sites van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken en FOD Buitenlandse Zaken. Vanaf 1 augustus zal het formulier verplicht zijn voor alle reizigers indien ze voor een periode van meer dan 48 uur van of naar België reizen. Het formulier zal dan ook elektronisch ingevuld kunnen worden.

Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om contact tracing op te starten.
Het volledig, en waarheidsgetrouw, invullen van het “Public Health Passenger Locator Form” is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan in eerste instantie leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.