Gemeente Gemeente Grobbendonk

Belasting op niet-geadresseerde reclamedrukwerken

Publicatiedatum: 17/12/2019

Wijziging - gemeenteraad 21/11/2023: publicatiedatum 29/11/2023

De belasting is verschuldigd telkens er een huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk (of staal) plaatsvindt en bedraagt 150,00 euro per bedeling.

De volgende publicaties genieten een vrijstelling:

  • publicaties van publiekrechtelijke personen;
  • publicaties van socio-culturele, sport en politieke verenigingen;
  • publicaties van vormings- en onderwijsinstellingen;
  • publicaties van kleiner of gelijk aan A4 met maximum 4 bladzijden.

De inning van de belasting wordt verspreid over twee perioden en dit gebeurt via een aanslagbiljet dat u per post wordt toegestuurd. De twee perioden zijn:

  • Week 1 t.e.m. week 26;
  • Week 27 t.e.m. week 53.

Ten laatste in de derde maand volgend op elke periode wordt het aanslagbiljet verstuurd. De laatste periode zal dus pas in het jaar nadien verstuurd worden. Gelieve hiermee rekening te houden.

Er geldt een aangifteplicht die u via het aangifteformulier (onderaan downloaden) kan volbrengen. U dient minimum 2 dagen vóór de verspreiding van het reclamedrukwerk het aangifteformulier, vergezeld van een specimen van het te verspreiden drukwerk, te bezorgen aan het team Financieel Management.

Aangiftes voor niet-geadresseerde reclamedrukwerken dienen bezorgd te worden aan team Financieel Management, t.a.v. Eveline Pittoors, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk, tel. 014 51 02 36, eveline.pittoors@grobbendonk.be.

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste of onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de ontdoken belasting.


Vooraleer over te gaan tot deze ambtshalve vaststelling van de belasting, wordt u via een aangetekende brief verwittigd en krijgt u nog 30 dagen de tijd om daarop te reageren.