Gemeente Gemeente Grobbendonk

Dienstverlenende verenigingen

Een dienstverlenende vereniging ondersteunt de gemeenten op verschillende beleidsdomeinen. Het verband ontwikkelt activiteiten op domeinen waarvoor de gemeenten geen overdracht van hun beheersbevoegdheid kunnen of willen toestaan.

Het is een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht en wordt opgericht voor maximaal 18 jaar. Deze termijn is per maximaal 18 jaar verlengbaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is in principe niet mogelijk.

Er is een algemene vergadering een raad van bestuur en eventueel andere bestuursorganen zoals algemene comités, adviescomités en regionale bestuurscomités. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraad.

   

Lokaal bestuur Grobbendonk is deelnemer in volgende dienstverlenende verenigingen:

Cipal dv

CIPAL dv heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar deelnemers.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente en OCMW: Guy Echelpoels
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente en OCMW: Brent Wouters

Meer informatie:

IKA

De investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse (IKA) vormt enerzijds een overlegorgaan voor de openbare sector in de gemengde energie-intercommunale Iveka en zorgt anderzijds voor een grotere participatie in het kapitaal (en dus ook in de winst) van de energie-intercommunale voor de gemeenten. 

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Guy Echelpoels
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente: Gino Van der Elst

Meer informatie:

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Farys

Farys verzorgt verschillende diensten in het publieke domein voor de deelnemende steden en gemeenten. Voor deze deelnemers verzorgen we drinkwaterdistributie en -transport, zuivering en beheer van sportaccommodaties.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Peggy Goormans
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente: Gino Van der Elst

Meer informatie:

IOK

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, afgekort IOK, is een dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking dit tot doel heeft de deelnemers - op hun uitdrukkelijke vraag - bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente: Guy Echelpoels
  • Vertegenwoordiger OCMW: Greet Van de Peer
 • Raad van Bestuur
  • Vertegenwoordigend lid gemeente en OCMW: Martine Taelman

Meer informatie: