Gemeente Gemeente Grobbendonk

Een adviesraad, iets voor jou?

Een nieuw bestuur betekent ook nieuwe adviesraden. Via adviesraden krijgen onze inwoners de kans om mee te werken aan het lokale beleid. Ze volgen via deze raden het beleid op de voet en doen onderbouwde voorstellen aan het lokaal bestuur. Misschien wel iets voor jou?

Er zijn allerlei adviesraden waarin zowel verenigingen als individuele burgers kunnen zetelen. Dit kan als lid van een algemene vergadering (enkele keren per jaar) of als lid van een dagelijks bestuur. Als je geïnteresseerd bent om te zetelen in een gemeentelijke adviesraad, dan kan je je kandidatuur indienen bij de secretaris van die raad.

Sportraad

 • De sportraad geeft advies over het lokale sportbeleid en sportaangelegenheden.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn op 20 maart 2019.
 • Installatievergadering op 30 april 2019.
 • Kandidaturen via Steven Anthonis, tel. 014 51 02 41, steven.anthonis@grobbendonk.be

 Jeugdraad

 • De jeugdraad geeft advies over alle aangelegenheden die kinderen en jongeren in onze gemeente aanbelangen. De jeugdraad organiseert ook allerlei activiteiten in samenwerking met de jeugddienst.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn op 20 maart 2019.
 • Installatievergadering op 1 april 2019.
 • Kandidaturen via: Jan Raeymaekers, tel. 014 51 02 44, jan.raeymaekers@grobbendonk.be

 Cultuurraad

 • De cultuurraad geeft advies over het culturele beleid en organiseert culturele activiteiten in samenwerking met de cultuurdienst.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn vóór 20 maart, 12.00 uur.
 • Installatievergadering op 17 april 2019, 20.00 uur, raadzaal gemeentehuis.
 • Kandidaturen via: Noortje Geerts, tel. 014 50 70 07, vrije.tijd.medewerker@grobbendonk.be

 Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

 • De GROS geeft advies over ontwikkelingssamenwerking en behandelt voornamelijk de derde wereldproblematiek. De GROS help bij het organiseren van fondsenwervende acties van verenigingen die een Noord-Zuidwerking opzetten.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn op 20 maart 2019.
 • Installatievergadering op 1 april 2019.
 • Kandidaturen via: Bieke Balus, tel. 014 50 78 78, bieke.balus@grobbendonk.be

 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

 • GECORO geeft advies over alle aangelegenheden m.b.t. de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
 • Opgelet: voor de GECORO zijn we op zoek naar deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Kandidaat-deskundigen moeten voeling hebben met wat leeft in de gemeente en moeten vertrouwd zijn met en inzicht hebben in ruimtelijke aangelegenheden. Je kan deskundig zijn door opleiding, (werk)ervaring of praktijkkennis.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn op 1 april 2019 en moeten vergezeld zijn van een motivatie en de nodige overtuigingsstukken (o.a. cv, titels en verdiensten) waarmee de deskundigheid aangetoond kan worden.
 • Kandidaturen via: Joeri Dillen, tel. 014 51 02 49, joeri.dillen@grobbendonk.be

 Milieuraad

 • De milieuraad adviseert het lokaal bestuur over het milieu- en natuurbeleid. Ze bespreekt milieuproblemen, overhandigt voorstellen en verleent haar medewerking aan een aantal actieprogramma’s.
 •  De milieuraad heeft een vaste samenstelling van vertegenwoordigers uit verschillende verenigingen en politieke fracties. Daarnaast zetelen er 11 geïnteresseerde burgers in de milieuraad. Geïnteresseerde burgers kunnen zich kandidaat stellen als lid, ondervoorzitter of voorzitter van de milieuraad.
 • Kandidaturen indienen uiterlijk op 22 maart 2019.
 • Installatievergadering: datum wordt later bepaald.
 • Kandidaturen via: Luc Van Vlasselaer, tel. 014 50 78 94 – milieu.groen@grobbendonk.be

 Seniorenraad

 • In de seniorenadviesraad zetelen ouderen vanuit de seniorengroeperingen en een aantal onafhankelijke senioren. De raad bevordert de integratie van de senioren in de gemeente en fungeert als informatiekanaal en ombudsdienst voor mogelijke problemen. De seniorenadviesraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten zoals de ontspanningsnamiddagen.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn op 18 maart 2019 met vermelding van naam, adres en geboortedatum.
 •             Kandidaturen via: Hans Devriese, tel. 014 50 81 10, hde@ocmwgrobbendonk.be

 Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

 • Het LOK brengt advies uit over de kinderopvang. Het LOK stelt ook het beleidsplan van de kinderopvang op en bestaat uit afgevaardigden van de dienst opvanggezinnen, het lokaal bestuur, het plaatselijke jeugdwerk, de basisscholen, de ouders, het woonzorgcentrum, de gezinsbond, kinderclub Lindekens en een consulent Lokaal Beleid Kinderopvang van Kind en Gezin.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn op 20 april 2019.
 • Installatievergadering op 14 mei 2019.
 • Kandidaturen via: Bieke Balus, tel. 014 50 78 78, bieke.balus@grobbendonk.be

 Beheersorgaan bibliotheek

 • Dit beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van het lokaal bestuur en vertegenwoordigers van verenigingen en/of bibliotheekgebruikers. Zij adviseren 4 à 5 maal per jaar het bestuur bij belangrijke beslissingen over bibliotheekaangelegenheden en helpen de bibmedewerkers met het organiseren van activiteiten zoals bv. de jaarlijkse verwendag en boekenverkoop in de bib.
 • Kandidaturen moeten binnen zijn op 16 maart 2019.
 • Contact: Hilde Gevers, tel. 014 50 74 90, hilde.gevers@grobbendonk.be

 

Gepubliceerd op  do 07 feb 2019