Gemeente Gemeente Grobbendonk

GAS 4

De 5 Neteland-gemeenten (Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Vorselaar) passen vanaf 1 februari 2022 de GAS 4-procedure toe. Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een administratieve geldboete:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren.
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen.

Voorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Voor bovengenoemde inbreuken werd een protocolakkoord afgesloten met de procureur des Konings. In dit akkoord staan bepalingen over de informatie-uitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering.  

Procedure
Een politieagent stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

De overtreder ontvangt een gewone brief (geen aangetekende) met omschrijving van de overtreding en de uitnodiging tot het betalen van de administratieve geldboete binnen een termijn van 30 dagen. 

Geldboete
Het boetebedrag is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van de aard van de overtreding.

Categorie 1: 58 euro:

  • overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven;
  • parkeren in voetgangerszones;
  • parkeren in tegengestelde rijrichting;
  • onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf
  • fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren
  • negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone

Categorie 2: 116 euro:

  • parkeren op het voetpad
  • parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart …

Verweer indienen
Indien de overtreder niet akkoord is met de opgelegde sanctie, kan deze binnen de 30 dagen een verweer indienen.

Bedraagt de GAS-boete 70 euro of minder, dan kan de overtreder een schriftelijk verweer indienen via gasverkeer@geel.be of per post naar Dienst gemeentelijke administratieve sancties, Stelenseweg 92,2440 Geel.

Bedraagt de GAS-boete meer dan 70 euro? Dan kan de overtreder ook nog een mondeling verweer aanvragen.

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

De sanctionerend ambtenaar zal beoordelen of het verweer al dan niet aanvaard wordt. Wordt het verweer als gegrond gezien, dan is het dossier afgesloten of wordt de boete eventueel geherkwalificeerd. Wordt het verweer als ongegrond gezien, dan zal opnieuw een uitnodiging tot betaling van de sanctie volgen. Er zal opnieuw een termijn van 30 dagen starten.

Herinnering
Indien de overtreder geen verweer indient én de boete niet binnen de 30 dagen betaalt, volgt er een herinneringsbrief met een nieuwe termijn van 30 dagen.

In beroep gaan
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.