Gemeente Gemeente Grobbendonk

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft werd met politiestraffen, word je nu doorverwezen naar een 'sanctionerende ambtenaar'.

Door het feit dat de gemeente nu zelf kan instaan voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie, zullen het gevoel van straffeloosheid bij de dader en het gevoel van onmacht bij de benadeelde, afnemen. Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken. Kleinere overtredingen die toch zeer storend kunnen zijn, zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti en wildplakken enz. worden nu via de GAS afgehandeld.

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd ( o.a. beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai, …) is een protocol afgesloten met het Parket (zie onderaan, gepubliceerd op 01/01/2017).

Vroeger werden sommige overtredingen vaak geseponeerd. Als gevolg hiervan kon de burger de indruk krijgen dat dit type gedragingen straffeloos bleef. Bovendien kunnen de administratieve sancties op korte termijn worden opgelegd. Er kan dus sneller gereageerd worden wanneer een overtreding wordt begaan zodat een duidelijke link wordt gelegd tussen de overtreding en de straf die erop volgt.

De vijf gemeenten van de politiezone werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de vijf verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde administratieve sanctie. Daarnaast doen de gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaar, Ann Heylen, jurist in dienst van de stad Geel.

Deze sanctionerend ambtenaar treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.