Gemeente Gemeente Grobbendonk

Graafweide Schupleer

Het hoofddoel van het natuurinrichtingsproject is de realisatie van een natte, klimaatrobuuste natuurkern van 150 hectare, die bestaat uit een mozaïek van natte ruigtes, bossen, moerassen en graslanden.

Het projectgebied omvat de samenvloeiing van de Kleine Nete en de Aa en is van nature een overstromingsgebied. We geven de vallei haar optimale sponswerking terug zodat ze meer water opslaat tijdens natte periodes. Dat verkleint het risico op overstromingen stroomafwaarts. Een natte bodem beperkt bovendien de impact van de steeds meer  voorkomende periodes van droogte en slaat meer CO2 op. Bij natte natuur hoort ook een andere soortenrijkdom. Door de rivieren, natte graslanden, laagveenvegetatie en rietmoerassen opnieuw te versterken worden Graafweide en Schupleer ideale leefgebieden voor kwetsbare soorten als de kleine modderkruiper, rivierdonderpad en de blauwborst.

Recreatie en landbouw

Naast het thema natuur richt het project zich op recreatie en landbouw. Het gebied kent met de priorij O.L.V. Ten Troon en de oude Kasteelhoeve twee prachtige historische bouwwerken. Met kleine ingrepen laten we die sites nog meer in het oog springen.

Graafweide Schupleer is een bijzonder gebied waar recreanten welkom zijn, op voorwaarde dat ze de kwetsbare zones niet verstoren. We informeren de recreanten over de mogelijkheden in de omgeving en sturen ze de juiste richting op met een goede ontsluiting. Zo hebben wandelaars, fietsers of kajakkers in de toekomst nog meer kans op een toevallige ontmoeting met een ijsvogel of zelfs een bever.

Omdat landbouw ook een belangrijke functie vertolkt in de vallei, zetten we in op een  flankerend landbouwbeleid. Daarbij geven we landbouw en natuur de ruimte om duurzaam naast elkaar te bestaan. Dat doen we door gericht gronden te ruilen, de inrichting waar mogelijk klimaatrobuust te maken of andere compensatie te bieden voor mogelijk waardeverlies.

Verdere timing

Het projectrapport voor het natuurinrichtingsproject bevindt zich momenteel in een eindfase.

Vanaf 2025 worden er grootschalige inrichtingswerken gepland om de natte natuurkern van ca. 150 hectare te realiseren als onderdeel van het Natura 2000-netwerk. Daarna ontstaat een gevarieerd landschap met afwisselend graslanden, ruigtes (vegetaties van overblijvende kruiden) en natte bossen die deels toegankelijk gemaakt worden via aangename en recreatieve routes.

Dit project is een samenwerking van de gemeenten Grobbendonk en Vorselaar, VLM, Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Kleine- en Grote Nete, provincie Antwerpen afdeling Integraal Waterbeleid, departement Omgeving, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt, Boerenbond en Departement Landbouw.

Meer info