Gemeente Gemeente Grobbendonk

Heb jij recht op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds?

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht in 2004. Het fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Over welke brandstof gaat het?
Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

Categorie 1:
Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden moet ook lager of gelijk zijn aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste. Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.200,00. Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen: wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut of wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut.

Categorie 2: Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage?
Het Fonds komt voor maximum 1.500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van maximum € 210 voorzien.  Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe vraag je de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW jouw aanvraag indienen met:  

  • kopie van de leveringsfactuur of –bon
  • identiteitskaart
  • bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)
  • voor categorie 3: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Meer informatie?

OCMW, Sociaal Huis, Schransstraat 51, Grobbendonk: elke voormiddag  van 9.00–12.00 uur en op maandagavond van 18.00-19.30 uur, in Bouwel op maandagvoormiddag van 9.00-11.00 uur in de basisschool Klimop, Berdenweg 5.

www.verwarmingsfonds.be  

gratis nummer 0800 90 929

Gepubliceerd op  vr 07 dec 2018