Gemeente Gemeente Grobbendonk

Kennisgeving MER-plan: BVR Extern Salderen

Departement Omgeving, afdeling SIDO heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het BVR Extern Salderen. Het team Omgevingseffecten verklaarde het ontwerp-MER van dit dossier volledig op 27 maart 2024. De periode van terinzagelegging van de kennisgeving loopt van 5 april tot en met 3 juni 2024.

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan- MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De nota kan je:

  • downloaden via de website van omgeving Vlaanderen onder het nummer PL0311;
  • hieronder vinden;
  • inkijken op het gemeentehuis van Grobbendonk na afspraak via omgeving@grobbendonk.be 

Tot en met 3 juni 2024 kan je opmerkingen bezorgen:

  • via het digitaal inspraakformulier
  • via mail naar mer@vlaanderen.be met de vermelding 'Publieke inspraak plan-MER 'BVR Extern Salderen (PL00311)'
  • persoonlijk via afgifte of via post gericht aan: Departement Omgeving, Team Omgevingseffecten, Plan-MER BVR Extern Salderen (PLO0311), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Gepubliceerd op  do 04 apr 2024