Gemeente Gemeente Grobbendonk

Lokaal dienstencentrum Bouwel

Tijdens een eerder uitgevoerde omgevingsanalyse gaven de inwoners van Bouwel aan nood te hebben aan een rustige ontmoetingsplek. Het pleintje, gelegen aan de Kasteeldreef, vervult al jaren een belangrijke rol voor verenigingen in Bouwel. Als lokaal bestuur namen we de beslissing om het bestaande gebouw te vervangen door een dienstencentrum.

Een dienstencentrum is er voor de buurtbewoners: een plaats waar je terecht kan voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn een maandelijkse gratis consultatie door een verpleegkundige, vormingen, maar ook gebruik van ICT, hulp bij het aanvragen en invullen van formulieren, premies, … De concrete invulling gebeurt voor en door de buurtbewoners, die een belangrijke partner vormen bij het realiseren van een zorgzame buurt.

De huidige infrastructuur in Bouwel is sterk verouderd. Buiten de gemeentelijke sporthal heeft het lokaal bestuur er geen locatie waar informele ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Ter hoogte van de Kasteeldreef ligt een terrein van 3500m² met een laagbouw en naastgelegen petanquebanen waarvan enkele verenigingen momenteel gebruik maken. Dit lijkt de uitermate geschikte locatie om een ontmoetingscentrum op te richten waar deze kleinschalige verbindende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Infomoment

Op 17 november ontvingen we een 50-tal geïnteresseerde burgers tijdens het infomoment over de plannen voor een nieuw lokaal dienstencentrum in Bouwel. Zowel de visie over het project, de doelstellingen van een lokaal dienstencentrum als de schetsen kregen veel aandacht. Men kon vragen stellen aan de architecten en de aanwezige medewerkers van het lokaal bestuur, suggesties doen en meningen delen. De algemene tendens was positief, de inwoners waren vooral enthousiast dat er in Bouwel een plaats komt voor verbindende initiatieven.

Bevraging

Tot 1 december was er voor alle inwoners de mogelijkheid om, op papier of online, een enquête in te vullen waarin hun suggesties en mening over het Lokaal Dienstencentrum in Bouwel werd bevraagd. Het bestuur gaf ook de mogelijkheid om uit 2 inplantingsplannen te kiezen. Van de ontvangen antwoorden kozen 60% van de deelnemers voor optie B, waarbij de hoofdingang gericht is naar de Kasteeldreef. Terwijl 18% van de deelnemers geen uitgesproken voorkeur had, koos 22% voor optie A.

Suggesties van de inwoners

Tijdens de infosessies en in de enquêtes was het belangrijkste aandachtspunt het groene karakter en de opwaardering van de natuur op het pleintje. Zowel de populieren als de andere aanplanting, het aantal bomen en het kindvriendelijke karakter van het groene domein kwamen meermaals ter sprake. Samen met de landschapsarchitect proberen we dan ook een antwoord op deze bezorgdheden te formuleren. Zo zal er in de verdere uitwerking van het ontwerp extra aandacht gaan naar het plaatsen van voldoende zitbanken en het creëren van paden voor fietsers en wandelaars om de doorsteek naar het station te maken. Waar we zeker rekening mee zullen houden, zijn de bezorgdheid over de mogelijke parkeeroverlast in de buurt, de vraag naar een goede fietsenstalling en de recreatiemogelijkheden voor alle leeftijden. Ook de suggesties om op afspraak terecht te kunnen voor een aantal gemeentelijke diensten nemen we mee in het traject. 

Er waren ook een aantal vragen over de gekozen locatie van het dienstencentrum. Het bestuur bekeek eerder al meerdere mogelijkheden, maar omwille van een aantal wettelijke voorschriften voor een lokaal dienstencentrum bleken deze pistes geen haalbare kaart. De gemiddelde leeftijd van de inwoners in de wijk is sterk vergrijsd, waardoor de keuze van deze locatie perfect is voor de inplanting van een buurthuis, waar net deze doelgroep ondersteuning kan krijgen. Dit neemt echter niet weg dat er voor de invulling van de uiteindelijke activiteiten ook andere leeftijdscategorieën een plaats kunnen en moeten krijgen op de site, zodat het voor iedereen een toegankelijke, huiselijke en duurzame locatie zal worden waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en er ruimte is om diverse sociale initiatieven te ontplooien.

Volgende stappen en participatie van de buurt

Meer dan 70% van de deelnemers gaf in de enquête aan positief ten opzichte van het project te staan. Het verbindende, rustige en laagdrempelige karakter, evenals het brede doelpubliek en de samenwerkingsverbanden met verenigingen zijn positieve elementen die door de inwoners werden benoemd. De noodzaak aan een nieuwe ontmoetingsplaats en een activiteitenaanbod stond bovenaan bij de inwoners.

Om het dienstencentrum te kunnen bouwen moet het perceel eerst de juiste bestemming krijgen, dat doen we via een bijstelling van de verkaveling. De architecten gaan nadien met de inbreng van de inwoners aan de slag om de plannen te finaliseren zodat de omgevingsvergunning kan aangevraagd worden. Begin 2023 hopen we van start te kunnen gaan met de werken.

Tijdens de werken starten we ook met de concrete invulling van de werking van het centrum. Samen met de inwoners maken we een aanbod op maat van de buurt. Hiervoor plannen we alvast een huisbezoek bij alle 65-plussers en gaan we opnieuw met een vragenlijst aan de slag. We starten ook de vrijwilligerswerking op. Meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête gaf alvast aan hierin geïnteresseerd te zijn.

De opening van het lokaal dienstencentrum is eind 2023 voorzien. Wij kijken alvast uit naar de realisatie van een gezellige en groene ontmoetingsplaats in Bouwel en een fantastische samenwerking met de buurt!

Meer gedetailleerde plannen zijn, na afspraak, nog steeds te bekijken in het Lokaal dienstencentrum.