Gemeente Gemeente Grobbendonk

Missie en visie

Onze missie

Aard van de instelling
Het woonzorgcentrum is een welzijnsvereniging en wordt beheerd de raad van bestuur. Als welzijnsvereniging onderschrijven wij de hoofddoelstelling van het bestuur om het maatschappelijk welzijn van de bewoners in onze instelling te garanderen. Het beheer en de directie garanderen de naleving van alle wettelijke bepalingen welke van toepassing zijn op de sector. (woonzorgdecreet).

Doelgroep
Het woonzorgcentrum ‘De Wijngaard' staat open voor alle mensen vanaf 65 jaar die omwille van problemen niet meer in staat zijn om in een thuissituatie voor zichzelf te zorgen en waarbij na een onderzoek door een multidisciplinair team van de instelling gebleken is dat de mantelzorg en eerstelijnszorg ontoereikend is om de persoon op een verantwoorde manier thuis te kunnen laten. Zowel personen die lichamelijke zorgen nodig hebben als mensen met dementie kunnen rekenen op een aangepaste opvang.

Werkwijze
In een geest van openheid bieden we aan alle bewoners kwaliteitsvolle opvang, met bijzondere aandacht voor zijn(haar) privacy. Om dit te realiseren staat dag en nacht een deskundig team medewerkers ter beschikking.
Het woonzorgcentrum wil van een groepsgerichte werking evolueren naar een meer afdelingsgerichte aanpak met respect voor de individuele wensen van de bewoner. Hierbij krijgen de bewoners meer kansen om in kleinere gezellige leefeenheden te wonen en zich te ontplooien volgens hun eigen mogelijkheden en wensen. 
Het streven naar een ‘zorg op maat' geeft de bewoner de gelegenheid om zijn eigenheid en zijn zelfredzaamheid te behouden.

Onze visie

Waardering
Met respect voor zijn overtuiging en levensbeschouwing wordt de bewoner als individu gewaardeerd in een nieuwe samenleving.

Animatieve grondhouding
Opdat dit huis ook een thuis mag worden, werken alle personeelsleden van de verschillende diensten aan, en zijn ze mee verantwoordelijk voor het zich goed voelen van de bewoner in ons huis. Elke medewerker benadert de bewoner met respect en achting. Rekening houdend met de noden en behoeftes van de bewoner zullen we steeds trachten een zinvolle invulling te geven aan het dagelijks leven van de resident: de 'animatieve grondhouding'. Het is een manier van omgaan met de bewoner, dag en nacht. Met respect voor éénieders noden en behoeften zal elk personeelslid instaan voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van elke bewoner.

Opname: bewoners- en familiegericht
De opname gebeurt zowel bewoners- als familiegericht. Beiden krijgen de nodige informatie en aandacht, zowel bij het eerste contact als tijdens de ganse opnameprocedure.
Om de aanpassing te vergemakkelijken wordt bij het onthaal van nieuwe residenten extra aandacht besteed aan de bewoner en zijn familie.

Huiselijke sfeer – open huis
Wij streven ernaar de bewoners een zo huiselijk mogelijke woonst aan te bieden waarbij elke persoon de mogelijkheid geboden wordt persoonlijke spullen van thuis mee te brengen. Wij willen ons voortdurend inzetten om, rekening houdend met de wensen van de bewoner, de inrichting van de kamer zo gezellig mogelijk te maken. Ook elders in huis trachten we deze gezelligheid te creëren. Zo kunnen zit- en eethoeken een aangename verblijfplaats worden voor de bewoner en bezoeker. Door permanente voorziening van deskundig personeel proberen we het gevoel van geborgenheid te verhogen. Voor een bezoekje aan een bewoner kan men gans de dag terecht.

Deskundig personeel
Dag en nacht is er goed opgeleid verplegend, verzorgend en logistiek personeel aanwezig in het woonzorgcentrum. Aan de bewoners worden verschillende diensten aangeboden op een geïntegreerde manier, dit kan slechts na multidisciplinair overleg. Regelmatig overleg met alle medewerkers maar ook met bewoners en familie blijft één van de belangrijkste doelstellingen.
Door een klimaat van wederzijds respect te creëren, ontstaat er een onderling vertrouwen tussen bewoners en personeelsleden en personeel en familie. Naast deskundigheid hechten wij veel belang aan de tevredenheid van de medewerkers. Men kan slechts optimaal functioneren indien men zich goed voelt in zijn job.

Rechten van de bewoner
Recht op informatie en inspraak: Het recht op informatie en inspraak wordt gewaarborgd door het systematisch organiseren van bewonersraden die de bewoner vertegenwoordigen. Aan de bewoners wordt ten allen tijde de mogelijkheid geboden om zijn (haar) mening bekend te maken zodat zij kunnen meewerken aan een goede leefsfeer in het woonzorgcentrum.
Klachten en suggesties, en het gevolg dat eraan gegeven wordt, worden genoteerd in een register dat ter inzage ligt in de inkomhal. 

Recht op zelfstandigheid: Binnen de mogelijkheden van onze instelling krijgt de bewoner de nodige ruimte om activiteiten te ontplooien die zijn interesse wegdragen.

Inspraak familie
Een goed contact met de familieleden is zeer belangrijk. Wij hechten veel belang aan het aspect 'mee-(be)leven' van de familieleden in de zorg van de bewoner. De familie heeft naast de gewone dagelijkse contacten inspraak via de familieraad. Het is een vertegenwoordiging door familieleden van bewoners die minstens vier maal per jaar samenkomt.

Privacy
Het personeel en de vrijwilligers garanderen het recht op privacy voor alle bewoners en familie en werken actief mee aan een ondersteunend klimaat.

Kwaliteit
Vanuit de bekommernis om elke persoon een kwaliteitsvolle woonomgeving en een gelukkig leven te bieden is één van de medewerkers aangesteld als verantwoordelijke kwaliteitszorg. Deze persoon ziet er op toe dat de diensten die wij ter beschikking stellen van de bewoner steeds bewaakt, geëvalueerd en bijgestuurd worden. Elk personeelslid is mee verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle opvang in het woonzorgcentrum.

Palliatieve zorgcultuur
Hoe de bewoner zijn laatste levensfase wenst te beleven, zal door ieder personeelslid van ons woonzorgcentrum zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Elk vanuit zijn discipline zal dit personeel zich inzetten om via gerichte hulp, bijstand en zorg aan de fysische, psychische en spirituele noden van de bewoners tegemoet te komen. Pijnbestrijding en comfortzorg zien we als een centraal gegeven binnen de palliatieve zorg en deze dient voorrang te krijgen op (hardnekkig) therapeutisch handelen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers werkzaam in het woonzorgcentrum, zowel familieleden als externe vrijwilligers, zijn mensen die zich geheel onbaatzuchtig inzetten voor de zorg van de bewoner in ons huis. Zij zijn zeer belangrijk in de organisatie omwille van de meerwaarde die zij betekenen in de zorg voor de bewoner. Zij hebben recht op duidelijke informatie, begeleiding en opvang vanwege het woonzorgcentrum. Zij verbinden er zich toe om informatie die ze over residenten te weten komen discreet te behandelen. Het beroepsgeheim is ook voor hen van toepassing.

Externe contacten
Contacten met mensen en verenigingen buiten het woonzorgcentrum zijn belangrijk, zowel voor het woonzorgcentrum als voor de bewoners. De residenten die nu in een meer beschermde omgeving wonen, blijven een stukje voeling houden met de omgeving waar zij steeds geleefd hebben. Door deze contacten kan het woonzorgcentrum een bijdrage leveren tot een positieve beeldvorming bij de inwoners van de gemeente.