Gemeente Gemeente Grobbendonk

Nieuwe uitbater cafetaria sporthal - kandidatuurstelling

Het lokaal bestuur gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van onze sporthal
‘De Molen’ te Bouwel. Hieronder  kan je alvast de lastvoorwaarden/ontwerpovereenkomst, een plannetje en een offerteformulier terugvinden. 

De nieuwe concessie zal lopen van 1 september 2019 tot 31 augustus 2028. Nadien kan
eenmalig een nieuwe overeenkomst voor maximaal 5 jaar aan dezelfde voorwaarden
worden afgesloten.

 

Voorwaarden

De minimale maandelijkse vergoeding bedraagt 500 €.

 

Hoe aanvragen

De kandidatuur moet het gemeentebestuur bereiken:

 • per aangetekend schrijven voor 1 juli 2019 (poststempel geldt als bewijs)
 • ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis uiterlijk op 2 juli 2019 om 12.00 uur.

Wat meebrengen

Verplichte bijlagen bij de inschrijving:

 • Gedetailleerd voorstel van de inrichting van de lokalen en terras voor de cafetaria van sporthal De Molen
 • Financieel en conceptueel  businessplan van de cafetaria sporthal ‘ De Molen’
 • Bewijzen van scholing, bekwaamheid en ervaring in horeca/sportsector voor alle natuurlijke personen die inschrijven en/of de effectieve uitbating zullen doen
 • Geboorteattest (natuurlijke personen)
 • Bewijs van goed gedrag en zeden
 • Kopie van de oprichtingsakte en samenstelling van de beheerraad. De gemachtigd vertegenwoordiger(s) voegen de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt  of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht toe.
 • Attest van niet-faling, uitgereikt door de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel (maximaal 6 maanden oud ten opzichte van de uiterste inschrijvingsdatum)
 • Een origineel RSZ-attest dat betrekking heeft op het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de uiterste inschrijvingsdatum
 • Attest uitgereikt door de administratie bevoegd door het innen van de directe belastingen waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van directe belastingen (maximaal 6 maanden oud ten opzichte van de uiterste inschrijvingsdatum)
 • De balansen van de afgelopen drie jaren voorafgaand aan de inschrijving, zoals neergelegd bij de balanscentrale

Meer info

Verdere info met betrekking tot de procedure kan bekomen worden op het gemeentehuis
bij Philippe Broechoven - tel. 014 50 78 77