Gemeente Gemeente Grobbendonk

Politiecodex

Om duidelijkheid te scheppen in de bestaande politiereglementen hebben de gemeenten van de politiezone een gezamenlijk politiereglement, de politiecodex, opgesteld. Door de reglementen te bundelen per onderwerp moet het voor inwoners duidelijk zijn wat wel en niet mag binnen de zone en welke sancties verbonden zijn aan overtredingen.

De politiecodex is een algemeen en uniform politiereglement waarin alle overtredingen terug te vinden zijn. De overtredingen zijn geordend per onderwerp en ingedeeld in hoofdstukken. Politiereglementen die niet meer van toepassing waren of in strijd met andere politiereglementen werden verwijderd. Andere reglementen kregen een nieuwe omschrijving omdat ze onduidelijk waren. Maar er kwamen ook nieuwe reglementen bij op basis van huidige maatschappelijke behoeften. De meerderheid van de overtredingen in de politiecodex werden echter overgenomen uit bestaande politiereglementen en zijn al jaren strafbaar. Omdat de sanctionerend ambtenaar binnen de politiezone werkt, is het van belang dat er eenvormigheid is in de reglementen voor de vijf gemeenten. De politiecodex is daarom gelijk in deze gemeenten maar met aandacht voor de diversiteit en eigenheid van elke gemeente.

Om te komen tot de politiecodex werd een werkgroep opgericht met daarin de sanctionerend ambtenaar en vertegenwoordigers van de vijf gemeenten en politie.

Prioritair was dat de politiecodex gebruiksvriendelijk zou zijn, met klare taal en weldoordachte indeling voor zowel politiediensten, gemeentebesturen als burgers. Na advies door gemeentelijke diensten en adviesraden, provincie en politieraad keurde onze gemeenteraad de politiecodex goed. Dit reglement trad in werking op 1 januari 2011.

De volgende onderwerpen staan beschreven in de politiecodex:

  • verkeer o.a. woonwagens en parkeren
  • openbare rust: o.a. evenementen, geluidsoverlast voertuigen/inrichtingen/machines, sluitingsuur, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
  • dieren: o.a. loslopend honden, geluidsoverlast, uitwerpselen, schade
  • inname en doorgang openbare weg: o.a. werkzaamheden op het openbaar domein, terrassen, uitstallingen koopwaar, huisnummers, maatregelen bij sneeuw, hinderlijke beplanting
  • reinheid: o.a. sluikstorten, ophaling huisvuil, wildplassen, leegstaande/ongezonde woningen, stoken, wildplakken, lichthinder
  • zwaardere inbreuken: o.a. nachtlawaai, vernielen grafzerken, beschadigen; roerende/onroerende eigendommen/afsluitingen, graffiti,…
  • specifieke bepalingen per gemeente: o.a. begraafplaatsen,….
  • speelpleinen, parken en sportterreinen
  • bouwwerken waarvoor meldingsplicht geldt.

Om de politiecodex gebruiksvriendelijk en relevant te houden is een regelmatige evaluatie van groot belang. Welke bepalingen zijn niet werkbaar? Welke bepalingen blijken nog onduidelijk? Staan er absurditeiten in? De werkgroep is na de inwerkingtreding van de politiecodex regelmatig samengekomen en heeft nauw contact onderhouden met de gemeentelijke diensten. Dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen de afgelopen jaren.

Meer info

Ann Heylen
Sanctionerend ambtenaar
Stelenseweg 92
2440 Geel

tel. 014 56 60 86
gas@geel.be