Gemeente Gemeente Grobbendonk

Premie Fluvius- gescheiden afvoersysteem

Leg je een gescheiden systeem aan voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater? Dan kan je rekenen op een premie. Fluvius geeft je een premie van 400 euro. Deze premie bestaat uit 2 delen: een forfaitair bedrag van 200 euro voor de werken en een subsidie van maximum 200 euro voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen. 

Voorwaarden

  • Je hebt enkel recht op de premie indien jouw gemeente aangesloten is bij Fluvius en het premiereglement heeft goedgekeurd
  • De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend vóór 1 februari 2005
  • De privéwaterafvoer moet door een Fluviuserkende keurder gekeurd zijn. Raadpleeg de lijst van erkende keurders op Vlario.be
  • Voor de premie leg je minimum één factuur voor die betrekking heeft op de uitgevoerde werken met vermelding van de gebruikte materialen en het plaatsingsadres
  • De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding (gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering
  • De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per woning of lokaal toegekend worden
  • Alle voorwaarden vind je terug op https://www.fluvius.be/nl