Gemeente Gemeente Grobbendonk

Privacy - Disclaimer

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe het lokaal bestuur Grobbendonk omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt.

Het gebruik van de deze website impliceert dat de bezoeker (hierna « de gebruiker » genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de gemeente de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL).  

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Hoe gaat het lokaal bestuur Grobbendonk om met jouw persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur Grobbendonk verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag, als klant van het lokaal bestuur Grobbendonk, verwachten dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Jouw persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de gemeentelijke dienstverlening. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Dit kan wel gebeuren met (adres)gegevens opgenomen in het Rijksregister (en het bevolkingsregister). Het gaat om zogenaamde 'wettelijke informaties' en waarbij de aanvraag moet gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling.

In jouw contacten met het lokaal bestuur verstrek je persoonsgegevens. Jouw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij je in sommige gevallen toestemming zullen vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Het lokaal bestuur Grobbendonk gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld jouw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook zal het lokaal bestuur Grobbendonk jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals wettelijk bepaald.

Bewaartermijn

Het lokaal bestuur Grobbendonk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Beveiliging

Het lokaal bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht het lokaal bestuur Grobbendonk te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerken. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je het lokaal bestuur verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal het lokaal bestuur in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met privacy@grobbendonk.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om jouw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat het lokaal bestuur Grobbendonk de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van j7ouw computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en of je de tekstuele weergave in –of uitgeschakeld hebt. Aldus vergemakkelijkt dit jouw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter. Je hebt de mogelijkheid jouw browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Aansprakelijkheid

Het lokaal bestuur besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kan het lokaal bestuur en haar leveranciers van inhoud (hierna “content providers” genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt « zonder meer » zonder garantie van om het even welke aard verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.

Het lokaal bestuur en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.

Het lokaal bestuur en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Het lokaal bestuur en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten.

Hyperlinks naar sites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van het lokaal bestuur en van de betrokken content providers.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op deze site of deze van de betrokken content providers verschijnen, worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Het opslaan en uitprinten van informatie van deze site of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien het lokaal bestuur hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "sla dit op" button.
Het opslaan van informatie van deze site of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

Contactinformatie

Wij spannen ons in om jouw privacy en jouw persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid, de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken, door een e-mail te sturen naar privacy@grobbendonk.be.

De informatieveiligheidsconsulent voor het lokaal bestuur is Marc Goossens, veiligheidsconsulent via Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel, marc.goossens@iok.be

De privacyverklaringen van onze gemeentescholen vind je via www.klimopschool.be.