Gemeente Gemeente Grobbendonk

Privacyverklaring - Gebruiksvoorwaarden - Cookiebeleid

Privacyverklaring

Contactinformatie

Wij spannen ons in om jouw privacy en jouw persoonsgegevens te beschermen. Met vragen rond het privacybeleid, de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken, kan je terecht bij:

 • de interne informatieveiligheidscel via privacy@grobbendonk.be
 • of de informatieveiligheidsconsulent (DPO) van het lokaal bestuur: Marc Goossens, veiligheidsconsulent via Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel, informatieveiligheid@iok.be

De verwerkingsverantwoordelijke voor de website is het lokaal bestuur Grobbendonk, Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk, 014 51 10 20, privacy@grobbendonk.be.

De privacyverklaring van onze gemeentescholen vind je via www.klimopschool.be.

Algemeen

Lokaal bestuur Grobbendonk behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy.  Met deze verklaring leggen we je uit hoe we omgaan met je persoonsgegevens die we via verschillende kanalen verkrijgen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het lokaal bestuur de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  (afgekort AVG of GDPR genoemd), de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook het AVG Decreet van de Vlaamse gemeenschap.

De term ‘verwerking’ is een erg breed begrip: alles wat we met je persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, koppelen, enzovoort.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand je kan identificeren, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Rechtstreeks:  

 • met je identiteitskaartnummer of rijksregisternummer weten we onmiddellijk dat jij het bent.

Onrechtstreeks:

 • met je naam in combinatie van je adres, geboortedatum, leeftijd en/of geslacht kunnen we je herkennen.
 • met je e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van je computer)
 • met foto’s, beeldmateriaal en hun bijhorende gegevens (ook wel metadata genoemd) zoals locatie of tijdstip waarmee we iemand kunnen herkennen.

Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de één of andere manier aan jou kunnen koppelen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij als lokaal bestuur?

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit onder andere over de onderstaande gegevens:

 • Identificatie-, contact- en bezoekgegevens (naam, e-mailadres, datum en tijd bezoek, …)
 • Eventuele andere persoonsgegevens die ons worden meegedeeld (vb. beeldopnamen, andere contactpersonen,…)
 • Gegevens uit het Bevolkings- en Rijksregister
 • Eigenaarsgegevens uit het kadaster
 • Gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
 • Gemeentelijke scholen: gegevens over leerlingen en hun ouders
 • Bibliotheek: identificatie-, contact- en bezoekgegevens, lenershistoriek

De types persoonsgegevens zijn opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten, waarin alle verwerkingen zijn opgenomen die wij doen met persoonsgegevens.
Hierover willen we open en transparant zijn. Via deze weg kan je een aanvraag doen om ons verwerkingsregister in te kijken. Via dit register krijg je een algemeen overzicht waarin staat:

 • wat de doelen zijn waarvoor we je persoonsgegevens kunnen gebruiken
 • welke persoonsgegevens nodig zijn voor elk van die doelen
 • hoe we jouw persoonsgegevens rechtmatig zullen verwerken
 • hoelang we je gegevens zullen bewaren

Hier vind je ook alle doelen waarvoor we geen toestemming moeten of kunnen vragen en waarover we je dan ook niet op voorhand informeren.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur Grobbendonk verwerkt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dit alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke wettelijke basis of op je eigen verzoek en dus met jouw toestemming (bijvoorbeeld als je contact met ons opneemt om een vergunning aan te vragen).

Onze 5 belangrijkste juridische basissen om rechtmatig persoonsgegevens te verwerken zijn:

 1. Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je je toestemming eenvoudigweg weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kan je je toestemming met kennis van zaken geven. Als je geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te verwerken, worden je persoonsgegevens niet gebruikt voor dit doel, en heeft dit verder geen nadelige gevolgen.
  Een voorbeeld: Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor een activiteit van het team Vrije tijd.
 2. We verwerken je persoonsgegevens omdat je een overeenkomst bent aangegaan met het lokaal bestuur.
  Een voorbeeld: Je doet een beroep op de diensten van het woonzorgcentrum van het lokaal bestuur? Dan sluit je daarvoor vooraf een overeenkomst. Daarin staat onder andere ook waarvoor we je persoonsgegevens zullen gebruiken tijdens je verblijf in het woonzorgcentrum.
 3. We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
  Een voorbeeld: Het team Mens en Welzijn is verplicht om gegevens van iedere inwoner op te nemen in het bevolkingsregister.
 4. We gebruiken je gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
  Een voorbeeld: Het lokaal bestuur geeft gratis huisvuilzakken aan ieder Grobbendonks gezin. Er is geen wet die ons dat verplicht. Het lokaal bestuur doet dit gewoon in het algemeen belang van de inwoners van de gemeente.
 5. In bijzondere gevallen kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je te beschermen. We doen dat wel alleen in hoogst uitzonderlijke, levensbedreigende noodsituaties of rampen.
  Een voorbeeld: Er is een dringende evacuatie nodig vanwege een noodsituatie.

Het lokaal bestuur Grobbendonk gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt verstrekt. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur Grobbendonk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden diensten of wettelijk verplichte taken.

Vaak is de bewaring van persoonsgegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen en deze zijn opgenomen in ons verwerkingsregister.

We archiveren je persoonsgegevens soms ook volgens de archiefwetgeving. Zo is het mogelijk dat we jouw persoonsgegevens in ons archief toch langer moeten bewaren dan de opgegeven bewaartermijn. Het doel van de verwerking is dan wel veranderd naar ‘archivering voor algemeen belang’ en is niet meer het doel waarvoor we je gegevens eerst gebruikt hebben.

Het lokaal bestuur Grobbendonk bewaart jouw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Wie heeft er allemaal toegang tot jouw persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van het lokaal bestuur zomaar toegang heeft tot alles. Je persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Voor een aantal specifieke opdrachten en diensten werken gemeenten samen met andere overheidsinstanties en/of buurgemeenten in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, onder andere met intercommunales.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met allerhande partners en leveranciers. Die bedrijven en organisaties kunnen persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, en handelen daarbij altijd volgens de richtlijnen van het lokaal bestuur. Ze worden dan 'verwerkers' genoemd. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken (een verwerkingsovereenkomst), om zo te verzekeren dat ze dezelfde hoge privacy standaarden gebruiken.

Soms is het lokaal bestuur niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens uit te wisselen met andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale instanties. Die ontvangende organisaties zijn op hun buurt verwerkingsverantwoordelijken en voor het verder verwerken van  de persoonsgegevens moeten ook zij op hun beurt voldoen aan alle vereisten van de AVG.

Anderen met wie persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden

Soms wisselt het lokaal bestuur persoonsgegevens uit met andere organisaties:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang binnen een wettelijk kader.
 • met andere overheden om je te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en/of voordelen toe te kennen waarop je wettelijk recht hebt zoals een UitPas, energiepremies, sociaal abonnement, en andere.

We zullen je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat enkel als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

De wetgeving schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of naar een externe overheid een protocol moet worden opgemaakt.  In zo’n protocol worden afspraken gemaakt over die gegevensuitwisseling.  Voor sommige uitwisselingen vragen we een machtiging aan bij het Informatieveiligheidscomité.

Dit is het overzicht van onze protocollen en machtigingen: 

Wat zijn jouw rechten?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

Recht om jouw gegevens in te kijken en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Recht om jouw gegevens te verbeteren

Merk je dat lokaal bestuur Grobbendonk foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft?   Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om jouw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken

Heb je toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken voor een bepaald doel, kan je deze op elk moment weer intrekken voor toekomstige verwerkingen.  De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op reeds uitgevoerde verwerkingen. In de mate van het mogelijke proberen we echter ook de reeds uitgevoerde verwerkingen aan te passen.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we je toestemming nodig hebben om ze te verwerken en je beslist om je toestemming in te trekken
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
 • als we wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te verwijderen

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan jouw wens om vergeten te worden. Je kunt bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht om de verwerking te beperken:

 • als je de juistheid van je persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van je gegevens na te gaan
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken, maar je liever niet hebt dat we je persoonsgegevens verwijderen
 • als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je die wel nog nodig hebt voor een gerechtelijke procedure
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten

Je hebt het recht om bezwaar te maken als we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze taken van algemeen belang of onze opdrachten van openbaar gezag. Als je belangen, rechten en vrijheden zwaarder doorwegen dan de gerechtvaardigde gronden van het lokaal bestuur, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zullen we stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens.

De overheid bepaalt vaak zuiver op basis van een aantal kenmerken of je in aanmerking komt voor een iets (zoals een studiebeurs). Dit wordt dan ‘geautomatiseerde besluitvorming’ genoemd. Je hebt het recht om daar een menselijke tussenkomt in te vragen als dat voor jou grote gevolgen kan hebben, behalve:

 • als we jouw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met jou gesloten hebben
 • als dat wettelijk is toegelaten en jouw rechten en vrijheden daarbij beschermd worden
 • als je ons uitdrukkelijk toestemming verleent

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?


Je dient schriftelijk (per brief of mail) een aanvraagformulier in tot inzage op persoonsgegevens, waarna je aanvraag wordt behandeld door de informatieveiligheidscel (IVC).

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan het lokaal bestuur toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Audio(visuele) opnames van vergaderingen

Vergaderingen van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn en van hun commissies hebben hoofdzakelijk een openbaar karakter. De audio- of audiovisuele opnames van deze vergaderingen kunnen ook persoonsgegevens van burgers-/externe deelnemers verwerken.
Dit kan (bv.) het geval zijn door vermelding van persoonsgegevens van burgers door raadsleden tijdens de openbare zitting waarvan aldus een audio- of audiovisuele opname wordt gemaakt of eventuele tussenkomsten van burgers-/externe deelnemers aan deze openbare zitting.

In het kader van een transparant bestuur publiceert het lokaal bestuur Grobbendonk deze opnames op de gemeentelijke website en kan de vergadering ook live uitgezonden worden. Niet-mandatarissen die niet herkenbaar in beeld of geluid wensen te komen, maken dit bij voorkeur vooraf kenbaar. Verzoeken achteraf om niet herkenbaar in beeld of geluid te komen, worden beoordeeld door het bevoegde orgaan (college van burgemeester en schepenen of vast bureau) op basis van de proportionaliteit en de technische mogelijkheden.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je een vraag of een klacht over hoe lokaal bestuur Grobbendonk uw persoonsgegevens verwerkt, contacteer onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO), Marc Goossens, veiligheidsconsulent via Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel, marc.goossens@iok.be.

Je hebt altijd ook het recht om klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in de Europese Economische Ruimte. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl#member-be

In België kan je terecht bij de:

 
 
 
 
 
Cookiebeleid

Waar komen cookies vandaan?

Op basis van de herkomst van cookies maakt lokaal bestuur Grobbendonk een onderscheid tussen eerstepartij- en derdepartijcookies.

Eerstepartijcookies (directe cookies)

Eerstepartijcookies zijn directe cookies die lokaal bestuur Grobbendonk zelf beheert. Ze zijn eigen aan de bezochte of gebruikte website. Het is die website die de cookies maakt en plaatst om bijvoorbeeld goed te kunnen functioneren.

Derdepartijcookies (indirecte cookies)

Derdepartijcookies zijn cookies die lokaal bestuur Grobbendonk niet zelf, maar een derde partij beheert of plaatst. Dat gebeurt tijdens je bezoek of gebruik van een website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door je bezoek of gebruik van een website naar derden worden gestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld socialemediacookies of cookies van adverteerders, die ervoor zorgen dat je advertenties te zien krijgt. Hoewel het bestuur deze cookies dus niet zelf beheert of plaatst, doet het bestuur er toch alles aan om de plaatsing ervan door derde partijen via onze platformen zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.

Waarom gebruikt lokaal bestuur Grobbendonk cookies?

Het bestuur gebruikt cookies om de gebruikservaring te verbeteren en websites beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen de bezoeker bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website.

Welke cookies gebruikt lokaal bestuur Grobbendonk en voor welke doeleinden?

Er kunnen verschillende soorten cookies via onze websites worden geplaatst. De cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld, die we hierna voor je opsommen.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn om websites op een goede manier te gebruiken. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Je vermeldt ze best wel in het cookiebeleid.

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud
__RequestVerificationToken Duur van de sessie Antiforgery bescherming Aspnet waarde
IcordisAUC Duur van de sessie Authenticatie op de website Tekst
uac Duur van de sessie Noodzakelijk voor het aanmelden via Single Sign On op deze website Aspnet waarde
ASP.NET_SessionId Duur van de sessie Bijhouden van sessie ID
.ASPXAUTH Duur van de sessie Authenticatie op de website ID
Poll* Oneindig Bijhouden of de gebruiker al gestemd heeft op een poll ID
contrastskin-website 1000 dagen Bijhouden hoog contrast actief op de website 1

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen voor een betere surfervaring. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Je vermeldt ze best wel in het cookiebeleid. 

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud
cookie-compliance 365 dagen Bijhouden toestemming bijhouden GA tracking  
LastVistedTheme Duur van de sessie De laatst bezochte themapagina bijhouden om zo het actieve onderdeel van het hoofdmenu te kunnen inkleuren. thema ID
iframe-cookie-consent Duur van de sessie Goedkeuring cookies  
search
Duur van de sessie Voor correct loggen niet gevonden zoekresultaten

ID

Hoelang blijven cookies bestaan?

 • Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in je browser of (mobiele) applicatie. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra je je browser of (mobiele) applicatie hebt gesloten.
 • Permanente cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan, ook al heb je je browser of (mobiele) app.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op webpagina's nakijken of beheren?

Je kan de installatie van cookies beheren of weigeren via je browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn op je computer of mobiel apparaat, kan je op elk moment verwijderen. Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, ga via deze links direct naar de handleiding van je browser: Internet ExplorerMozilla FirefoxChrome en Safari.

Welke cookies plaatsen derden via de site van lokaal bestuur Grobbendonk?

Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies volledig weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Naam cookie Vervaltermijn Doel
_ga_G2QVTK8BL7 365 dagen + 1 maand Deze cookie wordt gebruikt om de sessie status te bewaren
_ga 365 dagen + 1 maand Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de site-analyserapporten.
IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van lokaal bestuur Grobbendonk geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van lokaal bestuur Grobbendonk een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van grobbendonk.be te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Wat gebeurt er met jouw surfgeschiedenis?

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het overzicht van jouw surfgedrag gebruikt provincie Overijssel om de website te verbeteren en de effectiviteit te meten. De informatie over jouw surfgedrag die uit de cookies naar voren komt, wordt opgeslagen op Googleservers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Mijn burgerprofiel

Dit overzicht bevat alle cookies en webstorage-gerelateerde informatie die de Global Header en Mijn Burgerprofiel gebruiken om de normale functionele werking van de verschillende componenten te garanderen.

Meer info kan je hier vinden.

Raadpleegomgeving

Cipal Schaubroeck NV fungeert als verwerker voor het lokaal bestuur Grobbendonk, voor het gebruik van de raadpleegomgeving. Hiervoor maakt het enkel gebruik van noodzakelijke en functionele cookies.
Meer informatie over deze cookie.

eGovFlow

Vanden Broele NV fungeert als verwerker voor het lokaal bestuur Grobbendonk, voor het gebruik van eGovFlow. Hiervoor maakt het gebruik van noodzakelijke en functionele cookies.
Meer informatie over deze cookies.

Ticketgang

Ticketgang BVBA fungeert als verwerker voor het lokaal bestuur Grobbendonk, voor het gebruik van Ticketgang. Hiervoor maakt het enkel gebruik van noodzakelijke en functionele cookies.
Meer informatie over deze cookies.

Wie is er verantwoordelijk voor het cookiebeleid of waar kan je met vragen terecht?

Graag verwijzen we je door naar de privacyverklaring van de verwerkingsverantwoordelijke
waar je steeds terecht kan voor meer informatie, vragen of klachten, alsook voor je rechten
als betrokkene voor je persoonlijke gegevens.


 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden

Inhoud en aansprakelijkheid

Wij leveren de grootste inspanningen om de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we de juistheid niet altijd voor 100% garanderen. Je kan dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Het lokaal bestuur en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor de:

 • juistheid of volledigheid van de informatie op de website
 • mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
 • slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

Mocht je foutieve informatie terugvinden, of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, engageren wij ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  Je kan ons contacteren via info@grobbendonk.be.

Wij kunnen de inhoud van de website steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

Jouw gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden.

Je gebruikt onze website op eigen risico. Je kan het lokaal bestuur Grobbendonk niet aansprakelijk stellen voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen door toegang of foutief/onaangepast gebruik van (de informatie op) deze website of het softwaresysteem.

Externe Links

Deze website vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.

Het opnemen van externe links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring.  Daarom kunnen we de kwaliteit van of toegang tot deze websites niet garanderen.

In geen geval kan je het lokaal bestuur aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Intellectueel eigendom van lokaal bestuur Grobbendonk

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief teksten, beelden, logo’s, …) op deze website behoren toe aan het lokaal bestuur Grobbendonk, tenzij anders aangegeven.

De informatie op deze website mag je alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Het lokaal bestuur behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen die voortkomen uit gebruik website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder het Belgische recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.