Gemeente Gemeente Grobbendonk

Privacy

Het gebruik van de deze website impliceert dat de bezoeker (hierna « de gebruiker » genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder « informatie » wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie is voorzien door middel van een "Sla op" button" of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijkheid

Het bestuur besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen
Nochtans kan het bestuur en haar leveranciers van inhoud (hierna “content providers” genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt « zonder meer » zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
Het bestuur en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
Het bestuur en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
Het bestuur en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten.

Hyperlinks naar sites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Het aanbieden door het bestuur van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat het bestuur de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat het bestuur haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt, noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.
Het bestuur kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van het bestuur en van de betrokken content providers.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op deze site of deze van de betrokken content providers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd : reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Het opslaan en uitprinten van informatie van deze site of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien het bestuur hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "sla dit op" button.
Het opslaan van informatie van deze site of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

Privacybeleid

De gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt met als doel de bewoners in te lichten over gebeurtenissen en activiteiten in onze gemeente. De verantwoordelijke voor informatieveiligheid is Monique Proost, Veiligheidsconsulent via Welzijnszorg Kempen , Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel.

De Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent u bij deze verantwoordelijke een recht van toegang en van verbetering van uw gegevens. U heeft bovendien het recht om u in bepaalde gevallen te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor het in te lichten over gebeurtenissen en activiteiten in onze gemeente. Daarenboven kan u de verwijdering van uw gegevens bekomen.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

4. Beheer van cookies

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.