Gemeente Gemeente Grobbendonk

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een scholingsdocument dat de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktijkexamen.

Voor cat. B zijn er twee verschillende voorlopige rijbewijzen:

 • Voorlopig rijbewijs 36 maanden
 • Voorlopig rijbewijs 18 maanden

Het voorlopig rijbewijs model 3 wordt afgeleverd voor:

 • alle categorieën, behalve voor de categorieën B en G.

Voor wie

Voor iedereen die geslaagd is voor een theoretisch examen van een bepaalde categorie. 

Voorwaarden

Model 18:

 • Minimumleeftijd 18 jaar
 • Geslaagd zijn voor het theoretisch examen  
 • Minstens 20 uur praktische lessen volgen in een erkende rijschool
 • De houder van een M18 mag niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 06.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen
 • De houder van een M18 mag vergezeld zijn van maximum 2 personen die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn, zoals bij het voorlopig rijbewijs M36 of door een gebrevetteerde rijinstructeur
 • Verplichte minimumstage van 9 maanden
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.

Model 36:

 • Minimumleeftijd 17 jaar
 • Geslaagd zijn voor het theoretisch examen
 • Begeleider verplicht
 • De houder van een voorlopig rijbewijs M36 mag niet rijden van 22.00 uur tot ’s anderendaags 06.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen
 • Moet steeds begeleid worden door de eerste, door de tweede, door beide begeleiders of door een gebrevetteerd rijinstructeur. Er mag geen andere passagier in het voertuig plaats nemen.
 • Verplichte minimumstage van 9 maanden.
 • Enkel geldig op Belgisch grondgebied.

Voorwaarden begeleider:

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente.
 • Een Belgisch of Europees rijbewijs sinds tenminste 8 jaar geldig voor de categorie B.
 • Sinds oktober 2017 is elke begeleider voor categorie B verplicht een vormingscursus van 3 uur te volgen. Dit attest is 10 jaar geldig en geldt eveneens voor gebrevetteerde rijschoolinstructeurs.
 • Niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen tijdens de 3 jaar voor de aanvraag om een voorlopig rijbewijs. Hij moet ook hersteld zijn in het recht tot sturen.
 • Niemand anders onder begeleiding hebben.
 • Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn geldt niet voor eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of deze van de wettige partner.

Gegevens van de begeleiders moeten ingevuld zijn op het aanvraagformulier en de begeleiders moeten getekend hebben.

De begeleider – woont in een andere gemeente dan de kandidaat

De gemeente van de begeleider doet de controles en vult het gedeelte betreffende de begeleider in op het aanvraagformulier. Daarna wordt dit aanvraagformulier terug aangeboden aan de dienst rijbewijzen van de gemeente van de kandidaat-bestuurder.

De geldigheidsduur van een theoretisch examen is 3 jaar. Slaag je er niet in om binnen deze periode te slagen voor het praktijkexamen, dien je opnieuw een theoretisch examen af te leggen.

 Je kan slechts eenmaal veranderen van model en dit enkel indien je voorlopig rijbewijs nog niet vervallen is (M36 naar M18 of omgekeerd).

Je hebt reeds 2 modellen van voorlopig rijbewijs gehad en je bent nog niet geslaagd voor het praktisch examen:

 • Voor een nieuw voorlopig rijbewijs moet je 3 jaar wachten na vervaldag van je laatste rijbewijs.
 • Je kan op basis van een nieuw theoretisch examen, een stageattest van het gemeentebestuur en 6 lesuren in een rijschool een praktijkexamen afleggen.

Hoe aanvragen

Je komt persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken. Na maximum 5 werkdagen kan je het voorlopig rijbewijs komen afhalen. 

Kostprijs

€ 25

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum
 • M36: attest vormingscursus van de begeleiders
 • M18: attest 20 lesuren van de rijschool
 • een recente pasfoto (enkel wanneer de foto van je identiteitskaart ouder is dan een jaar).