Gemeente Gemeente Grobbendonk

Rijbewijs

Afspraak maken

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt moet beschikken over een rijbewijs geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) en in de landen buiten de E.E.R. die het Belgisch rijbewijs erkennen.

De administratieve geldigheidsdatum van het rijbewijs is 10 jaar.

Voorwaarden

Inwoner zijn van Grobbendonk.

Hoe aanvragen

De aanvraag van een eerste origineel rijbewijs gebeurt met een document 'aanvraag om een rijbewijs (formulier N06)'.

Na een geslaagd praktijkexamen wordt de aanvraag door het examencentrum opgemaakt en afgeleverd. Het aanvraagformulier is 3 jaar geldig.

Een origineel rijbewijs kan eveneens aangevraagd worden met een aanvraagformulier afgeleverd door een beroepsschool, de federale politie, ..., of in geval van vrijstelling van examen, door de gemeente.

De aanvrager gaat na afspraak, persoonlijk naar de gemeente met zijn aanvraag om een rijbewijs met volgende documenten:

 • het identiteitsdocument
 • de aanvraag om een rijbewijs voldoende ondertekend en gedateerd
 • eventueel het voorlopig rijbewijs geldig voor de gevraagde categorie
 • eventueel een rijgeschiktheidsattest van groep 1 en/of groep 2
 • 1 pasfoto indien de foto die opgenomen is in het rijksregister ouder is dan 1 jaar of wanneer de burger een recentere pasfoto wenst aan te bieden.

Bij verlies of diefstal van een rijbewijs doet men altijd aangifte bij de politie. Je krijgt daar een ?Attest van aangifte van verlies of diefstal  - aanvraag voor hernieuwing?. Met dit document kan je een nieuw rijbewijs aanvragen op de dienst burgerzaken.

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil erop wijzen dat mensen die nog een papieren rijbewijs hebben, dit niet zomaar moeten laten vernieuwen. De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig om nu al bij de lokale overheid een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Een rijbewijs vernieuwen is enkel nodig wanneer je rijbewijs:

 • verloren of gestolen is
 • beschadigd of onleesbaar geworden is
 • door een buitenlandse overheid ingetrokken werd
 • ook wanneer je echt niet meer op je foto lijkt. Het gaat hier dan om mensen waarvan de foto op hun rijbewijs reeds verschillende decennia oud is.

Kostprijs

26 euro

Uitzonderingen

Het rijbewijs is gratis als je al een rijbewijs hebt gehad op basis van een rijgeschiktheidsattest groep 1 (vernieuwing rijbewijs om medische redenen).

Wat meebrengen

Voor je eerste rijbewijs:

 • aanvraag voor een rijbewijs afgeleverd door het examencentrum
 • één recente pasfoto wanneer de foto van je identiteitskaart ouder is dan een jaar. 

Indien van toepassing:

 • een bekwaamheidsattest (categorie AM, A)
 • een rijgeschiktheidsattest groep 1 (bij een medische indicatie: ziekte of ongeval)
 • een rijgeschiktheidsattest groep 2 (voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs, voor bezoldigd vervoer)
 • bewijs van afgelegde herstelexamens
 • attest van verlies of diefstal afgehaald bij de politie
 • een bewijs van basiskwalificatie/vakbekwaamheid (voor C-categorieën en D-categorieën vereist voor professioneel vervoer).