Gemeente Gemeente Grobbendonk

Belasting op niet-geadresseerde reclamedrukwerken

Publicatiedatum website: 18/02/2014

De belasting is verschuldigd telkens er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk (of staal) plaatsvindt en bedraagt  0,02 euro per exemplaar met een minimum van 150,00 euro per bedeling.

De volgende publicaties genieten een vrijstelling:

  • publicaties van publiekrechtelijke personen;
  • publicaties van socio-culturele, sport en politieke verenigingen;
  • publicaties van vormings- en onderwijsinstellingen;
  • publicaties van kleiner of gelijk aan A4 met maximum 4 bladzijden.

De inning van de belasting wordt verspreid over drie perioden en dit gebeurt via een aanslagbiljet dat u per post wordt toegestuurd. De drie perioden zijn:

  • Week 1 t.e.m. week 18
  • Week 19 t.e.m. week 35
  • Week 36 t.e.m. week 52.

Ten laatste in de tweede maand volgend op elke periode wordt het aanslagbiljet verstuurd. De laatste periode zal dus pas in het jaar nadien, zijnde februari, verstuurd worden. Gelieve hiermee rekening te houden.

Er geldt een aangifteplicht die u via het aangifteformulier (onderaan downloaden) kan volbrengen. U dient minimum 2 dagen vóór de verspreiding van het reclamedrukwerk het aangifteformulier, vergezeld van een specimen van het te verspreiden drukwerk, terug te bezorgen op de financiële dienst. Aangiftes voor niet-geadresseerde reclamedrukwerken dienen bezorgd te worden aan de financiële dienst, t.a.v. Eveline Pittoors, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk, tel. 014 51 02 36, eveline.pittoors@grobbendonk.be of Helen Verelst, tel. 014 50 78 71, helen.verelst@grobbendonk.be

Indien de aangifte niet wordt teruggestuurd voor de gestelde datum of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan u ambtshalve worden belast en wordt het belastbare bedrag verhoogd met 100%.

Vooraleer over te gaan tot deze ambtshalve vaststelling van de belasting, wordt u via een aangetekende brief verwittigd en krijgt u nog 30 dagen de tijd om daarop te reageren.