Gemeente Gemeente Grobbendonk

Veelgestelde vragen

Op 1 december 2020 is het nieuw huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen in werking getreden. De oude reglementering werd op 30 november 2020 volledig opgeheven. 

In de praktijk betekent dit dat nabestaanden vanaf 1 december 2020 bij een overlijden kunnen kiezen tussen een niet-geconcedeerde begraving of een concessie. 

Wat wordt onder 'een begraving' verstaan? 

Onder “begraving” wordt verstaan :

 • Het begraven van stoffelijke overschotten
 • Het bijzetten van asurnen in het columbarium
 • Het begraven van asurnen
 • De verstrooiing van de as op een strooiweide.

Wat is een niet-geconcedeerde begraving en wat is de termijn? 

Een niet-geconceerde begraving is een gratis begraving voor een termijn van 15 jaar. Enkel de inwoners van Grobbendonk en personen die vroeger gedurende 20 jaar in Grobbendonk waren ingeschreven, kunnen zonder concessie en dus gratis begraven worden. De termijn van begraving is 15 jaar. Na 15 jaar worden de grafmonumenten van niet-geconcedeerde graven systematisch verwijderd. 

Ik heb gekozen voor een niet-geconcedeerde begraving, kan ik deze nog laten wijzigen naar een concessie? 

Voor de niet-geconcedeerde begravingen, uitgevoerd na 1 december 2020, is een omzetting van een niet-geconcedeerde begraving naar een begraving in een concessie toegelaten, mits ontgraving. De kosten van de ontgraving en herbegraving in het perceel van de concessies zijn ten laste van de nabestaanden. 

Wat is een concessie?

Een concessie is een grondvergunning om voor een bepaalde, vooraf afgesproken termijn gebruik te maken van een perceel of nis op de begraafplaats. 

Wat is de termijn van een concessie?

De concessietermijn is 25 jaar per persoon vanaf de datum van begraving. 

Voor hoeveel personen kan een concessie worden aangevraagd? 

Een concessie kan worden aangevraagd op het moment van het eerste overlijden voor max. 4 personen. Een concessie kan dus niet worden aangevraagd voor een overlijden heeft plaatgevonden. 

Een concessie wordt verleend voor:

 • Begravingen van een stoffelijk overschot en/of asurnen in volle grond, tot maximum 2 per perceel
 • Asurnen in een columbarium, tot maximum 2
 • Asurnen in een perceel op het urnenveld, tot maximum 2

Bij de toekenning van een concessie van meer dan twee personen, worden twee percelen naast elkaar toegewezen. Bij de toekenning van een concessie van meer dan twee urnen, worden twee percelen (urnenveld) of twee nissen (columbarium) toegewezen.

Indien een concessie voor meerdere personen wordt aangevraagd, wordt de termijn van 25 jaar telkens ambtshalve verleend bij elke bijbegraving. 

Wat is de kostprijs van een concessie? 

Een concessie kost 300 euro per persoon. Het gehele concessiebedrag is te betalen bij aanvraag van de concessie. 

Kan een concessie na het verstrijken van de volledige concessietermijn opnieuw hernieuwd worden? 

Ja, dat kan. Er zijn twee vernieuwingstermijnen: 10 jaar of 20 jaar vanaf de datum van de aanvraag tot hernieuwing. De hernieuwing moet aangevraagd worden voor de vervaldatum van de concessie. 

BESTAANDE GRAVEN - RECHTZETTINGEN

Naast een toekomstige aanpak, bevat de nieuwe reglementering ook procedures voor de graven ouder dan 15 jaar. We geven aan de nabestaanden de gelegenheid om deze graven te behouden door te kiezen voor een concessie of door een bestaande (verlopen) concessie te hernieuwen. De termijn om deze aanvraag te doen loopt tot 31 januari 2022. Aan de betrokken graven zal een aanplakking worden gehangen. 

Waarom staan er borden op de begraafplaatsen? 

Het lokaal bestuur zoekt binnen de bestaande grenzen van de begraafplaatsen naar mogelijkheden om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en om de begraafplaatsen op te waarderen. 
De gewaarborgde grafrust is volgens onze nieuwe reglementering voor de niet-geconcedeerde graven 15 jaar. Daarom maken de graven ouder dan 15 jaar voorwerp uit van verwijdering indien de nabestaanden geen concessie aanvragen of hun bestaande concessie niet hernieuwen. 
De verwijdering van de grafmonumenten en de ontgravingen zorgen ervoor dat we een beter ruimtelijk en esthetisch beleid kunnen voeren op onze begraafplaatsen en dat we alle wijzen van begravingen in de toekomst kunnen blijven aanbieden. 

Waarom word ik niet persoonlijk gecontacteerd? 

Het is een bijna onmogelijke opdracht om alle betrokken nabestaanden van de graven ouder dan 15 jaar op te sporen en de juist contactgegevens te vinden. Daarom communiceert het lokaal bestuur op de begraafplaatsen zelf en via de gemeentelijke infokanalen (Grobonieuws, Groboscoop, flyers, infoborden, infomomenten en op onze website). 

Hoe weet ik of een graf wordt verwijderd na 31 januari 2022? 

Er worden borden op de begraafplaatsen geplaatst met naamlijsten. Deze berichten blijven gedurende meer dan één jaar hangen. Zo heb je als nabestaande ruim de tijd om te beslissen of je het graf wilt behouden of niet. 

Welke opties heb ik dan? 

 • Niet-geconcedeerde begraving:
  • Je vraagt een concessie aan binnen de termijn (ten laatste 31/1/2022).
   • Tot max. 4 personen (indien technisch mogelijk)
   • Voor een termijn van 10 of 20 jaar die aanvangt op datum 1/2/2022 
   • Bedrag:
    • 10 jaar - 100 euro p.p. 
    • 20 jaar - 200 euro p.p.
  • Je vraagt geen concessie aan.
   • Verwijdering van het grafmonument van graven voor 1 december 2005. 
 • Begraving met (verlopen) concessie:
  • Je vraagt een concessie aan binnen de termijn.
   • Tot max. 4 personen (indien technisch mogelijk)
   • Voor een termijn van 10 of 20 jaar die aanvangt op datum 1/2/2022
   • Bedrag: 
    • 10 jaar - 100 euro p.p. 
    • 20 jaar - 200 euro p.p.
  • Je vraagt geen concessie aan.
   • Verwijdering van het grafmonument van graven voor 1 december 2005.
 • Thuisbewaring van een asurne. De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring van een asurne uit een niet-geconcedeerd perceel of nis moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen door de overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en de bloedverwanten in de eerste graad. De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan ingediend worden tot zolang de procedure van ontruiming van de niet-geconcedeerde graven loopt. De aanvraag tot retroactieve thuisbewaring kan slechts éénmaal worden ingediend. De kostprijs is 400 euro. 

Wanneer worden de graven effectief verwijderd? 

Vanaf 1 februari 2022 zal het lokaal bestuur de grafmonumenten ouder dan 15 jaar waarvoor geen concessie of hernieuwing van een concessie werd aangevraagd verwijderderen.  In eerste instantie zullen dus de grafmonumenten van de graven verwijderd worden. Afhankelijk welke ruimte na de ontruimingsprocedure zal vrijkomen en welke invulling er wordt gegeven (hergebruiken of groenaanleg) zal het bestuur mogelijks overgaan tot ontknekelen. 

Ik wil de stoffelijke overschotten niet behouden, maar wel het grafmonument of een ornament. Is dit mogelijk? 

Ja, je hebt hiervoor tot 31 januari 2022 de tijd. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat vanaf de bekendmaking van ontruiming de nabestaanden vanaf 6 maanden voor het einde van de procedure de graftekens en monumenten mogen wegnemen. De procedure loopt tot 1/2/2022. Indien de nabestaanden dit wensen kunnen vanaf 1/8/2021 de graftekens en/of monumenten verwijderd worden. We vragen wel om, indien het volledige grafmonument wordt verwijderd, dit op voorhand aan ons te melden. 

Bestaat de mogelijkheid om een concessie aan te vragen voor graven jonger dan 15 jaar (graven na 1 december 2005)? 

Ja, hiervoor hebben we een overgangsbepaling voorzien. De niet-geconcedeerde begravingen, aangevraagd in de periode van 1 december 2005 en 30 november 2020, kunnen, op schriftelijk verzoek, omgezet worden in een concessie met een termijn van 10 of 20 jaar per perceel, vanaf de datum van de aanvraag. Indien het technisch mogelijk is, worden in het betrokken perceel bijkomende concessies nominatief voorbehouden tot maximum 4 personen. Het volledige tarief van de concessie wordt, op het ogenblik van de aanvraag tot concessie en volgens de voorwaarden opgenomen in het tariefreglement, onmiddellijk betaald.

Wat gebeurt er met de graven van de oudstrijders?

De oudstrijders begraven op een erepark krijgen ambtshalve (gratis) een concessie toegekend voor een termijn van 50 jaar. 

Op de begraafplaats Bouwel kerk zijn de graven van de oudstrijders begraven onder militaire zerk niet samengevoegd tot een erepark. Ze liggen door elkaar, verspreid over de begraafplaats Deze militaire graven, geplaatst door het gemeentebestuur hebben een specifieke vorm. Het gemeentebestuur is eigenaar en zorgt voor het onderhoud. Voor deze graven geldt eveneens de toekenning van een ambtshalve (gratis) concessie voor een termijn van 50 jaar. 

Voor de graven van oudstrijders, die in het verleden ervoor gekozen hebben om niet onder militair zerk begraven te worden of wiens nabestaanden hiervoor gekozen hebben, kan de omvorming van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie of de hernieuwing van een concessie gevraagd worden. De nabestaanden dienen dan, zoals dit voor alle niet door de gemeente geplaatste graven, de in het tariefreglement opgenomen concessietarieven te betalen.  

Wat gebeurt er met de urnen uit het columbarium of het urnenveld na ontruiming? Bestaat de mogelijkheid om deze terug te geven aan de nabestaanden? 

De urnen worden uitgestrooid op de strooiweide. De urnen worden niet teruggeven aan nabestaanden tenzij via een procedure van retroactieve thuisbewaring. Hiervoor is ons huishoudelijk reglement en tariefreglement van kracht. Omwille van het niet-discriminatie principe worden er voor bepaalde ontruimingen geen uitzonderingen gemaakt. We kunnen dit immers ook niet doen bij een stoffelijk overschot. Zo wordt iedereen op een gelijke manier behandeld. 

Ik heb een specifieke vraag, waar kan ik hiervoor terecht? 

Je kan contact opnemen met team Mens & Welzijn via burgerzaken@grobbendonk.be of 014 51 10 20.