Gemeente Gemeente Grobbendonk

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Via deze pagina verzamelen we nuttige info en documenten voor de kiezers. 

Onderaan kan je volgende documenten downloaden:

 • Aanvraag terugbetaling reiskosten
 • Attest van uitoefening van beroep schipper, marktkramer, kermisreiziger
 • Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland
 • Volmachtformulier
 • Inschrijving burgers van een staat die geen lid is van Europese Unie
 • Inschrijving burgers van een lidstaat van de Europese Unie

Inschrijving van burgers van vreemde origine

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, kunnen de burgers van vreemde origine die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

A. Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer. Wie zich vroeger reeds ingeschreven heeft voor gemeenteraadsverkiezingen, moet zich niet opnieuw laten inschrijven.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie.
 • Minstens 18 jaar zijn op de datum van 14 oktober 2018.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018.
 • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten.
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Inschrijvingsformulieren kan je onderaan downloaden of vind je op www.vlaanderenkiest.be/kiezer.

B. Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer. Wie zich vroeger reeds ingeschreven heeft voor gemeenteraadsverkiezingen, moet zich niet opnieuw laten inschrijven.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018.
 • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018.
 • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten.
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om je in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 op de dienst burgerzaken. Je moet eveneens een verklaring tekenen waarin je je ertoe verbindt om de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

Stemmen bij volmacht

Wanneer bij volmacht stemmen?

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan:
Volmacht + medisch attest.

Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland:
Volmacht + attest werkgever. Ook je gezinsleden die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dit attest een volmacht geven.

Je moet werken op de dag van de verkiezingen:
Volmacht + attest werkgever.

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger:
Volmacht + attest dat je beroep bevestigt. Dit attest kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken (Boudewijnstraat 4).  

Je bent in een toestand van vrijheidsbeneming:
Volmacht + attest directie inrichting.

Je kan niet naar het stembureau gaan in verband met je geloofsovertuiging:
Volmacht + attest religieuze overheid.

Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau komen:
Volmacht + attest directie van de instelling waar je studeert.

Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven:
Volmacht + attest burgemeester of verklaring op erewoord:

Je vraagt een attest van de burgemeester aan, uiterlijk op 12/10/2018, en voegt de nodige bewijsstukken toe. Indien je geen bewijsstukken kan voorleggen, dan onderteken je een verklaring op erewoord.

Hoe stemmen met volmacht?

De volmachtdrager neemt volgende zaken mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

 • volmacht
 • attest van toepassing op je situatie
 • kiesbrief volmachtgever en eigen kiesbrief
 • eigen identiteitskaart.

De volmachtdrager gaat stemmen in het bureau dat vermeld staat op de kiesbrief van de volmachtgever. Een persoon kan maar één maal volmachtdrager zijn.


Meer info:

Dienst burgerzaken, tel. 014 50 70 06
www.vlaanderenkiest.be