Gemeente Gemeente Grobbendonk

Reglement ambulante activiteiten

Sinds januari 2014 is het gemeentelijk reglement op ambulante activiteiten in werking getreden. Dit reglement werd goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 8 oktober 2013. Het reglement regelt zowel ambulante activiteiten op openbaar domein, privaat domein als op rondtrekkende wijze.

Onderaan vind je:

 • het reglement op ambulante activiteiten - publicatiedatum website: 13/01/2014
 • het aanvraagformulier ambulante activiteiten.

Het ingevulde aanvraagformulier kan je bezorgen aan team Ruimte en Vergunningen.

Voor wie

Onder ambulante handel verstaan we standplaatsen voor verkoop, vast of rondtrekkend. Bv. de ijs- of groentekar, verkoop van gebraden kippen, hamburgers, enz. Een dergelijke standplaats kan langs de openbare weg staan, maar kan evengoed op privéterrein. Ook voor die laatste moet het college een toelating geven.

Het reglement is niet van toepassing op standplaatsen op markten en kermissen of verkoop ten huize van de consument.

Hoe aanvragen

Ambulante handelaren kunnen de inname van een standplaats aanvragen voor één kalenderdag of meerdere kalenderdagen gespreid over een volledig kalenderjaar. De standplaats kan worden ingenomen voor de gehele dag en een welbepaalde kortere duur.

Om geldig te zijn:

 • Moet het aanvraagformulier samen met de bijlagen minstens 30 dagen voorafgaand aan de gevraagde inname van de standplaats ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk of per mail
 • Voor de aanvraag wordt het gemeentelijk aanvraagformulier gebruikt
 • Wordt de aanvraag neergelegd hetzij bij brief tegen ontvangstmelding, hetzij per mail. De aanvraag kan ook gebeuren via het e-loket.
 • Dienen volgende gegevens in de aanvraag vermeld te worden:
  • volledige identiteit en coördinaten van de aanvrager en de uitbater van de ambulante activiteit als deze verschilt van de aanvrager.
  • in voorkomend geval de benaming waaronder de handel wordt gedreven
  • een omschrijving van de aard van de ambulante activiteit
  • het ondernemingsnummer
  • waar de standplaats wordt aangevraagd
  • een duidelijke vermelding van de dag(en), het tijdstip en de duur van de inname
  • een omschrijving van de wijze waarop de standplaats wordt ingenomen.