Gemeente Gemeente Grobbendonk

Hemelwater- en droogteplan

Het hemelwater- en droogteplan is opgemaakt om de strijd aan te gaan tegen droogtes en wateroverlast ten gevolge van de klimaatveranderingen. 

In een hemelwaterplan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken en de gemeente robuust te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Het hemelwaterplan vormt dus een leidraad voor een duurzaam waterbeleid in de gemeente.

In een droogteplan ligt de focus op het in kaart brengen van de droogteproblematiek en de mogelijke maatregelen om droogte aan te pakken. Het droogteplan behandelt verschillende aspecten zoals tekorten aan bodemvocht, lage waterpeilen in waterlopen, daling van de grondwatertafel en verzilting. 

Dit plan bevat verschillende acties en voorstellen om verdroging en wateroverlast tegen te gaan. Het is een instrument dat inhoudelijk kan wijzigen i.f.v. actuele tendensen en specifieke problemen.