Gemeente Gemeente Grobbendonk

Trage wegen

Trage wegen zijn veilige verbindingen die kunnen gebruikt worden als recreatief wandel-, fiets- of ruiterpad, als verbindingswegen voor zachte weggebruikers. Daarnaast zijn trage wegen van belang voor natuurontwikkeling en hebben ze een cultuurhistorische waarde.

Het gemeentebestuur wil het gebruik van trage wegen promoten om zo inwoners en bezoekers aan te zetten om zich op milieuvriendelijke wijze te verplaatsen.

Bouwel

In Bouwel ging de werking rond trage wegen van start in 2004. De trage wegen werden ge├»nventariseerd en er werd een tragewegenkaart opgemaakt. Deze kaart werd bekendgemaakt tijdens de campagne ‘Trage wegen in de kijker’. Een werkgroep van de milieuraad heeft een inventarisatiefiche en een overzichtskaart uitgewerkt. Deze fiches werden door verschillende mensen geëvalueerd en in de praktijk getoetst. Uit deze resultaten werd een actieplan opgesteld. De werkgroep heeft gekeken welke weggetjes en paden op een makkelijke manier terug toegankelijk kunnen gemaakt worden voor de trage weggebruikers met als doel o.a. om na te gaan of er geen alternatieve en veilige verbindingen zijn naar school of naar de bakker. Op het terrein werden de trage wegen duidelijk aangeduid met naambordjes.

De bekendste trage weg in Bouwel is ongetwijfeld ‘het Molenpad’. Dit is de trage weg aan de sporthal die de mogelijkheid geeft om het perron van het station te bereiken zonder langs drukke wegen te gaan.

Grobbendonk

Ondertussen werden ook alle trage wegen in Grobbendonk geïnventariseerd. Op basis van deze informatie werd een overzicht gemaakt van welke trage wegen er nog zijn en wat hun toestand is. Het resultaat is een overzichtskaart waarbij elke weg een nummer en een kleur krijgt die aangeeft of de weg toegankelijk is of niet. Voor de trage wegen werd Grobbendonk opgesplitst in 2 deelgebieden, deelgebied A en deelgebied B. Voor de tweede fase van het project werden er algemene infoavonden georganiseerd waarvoor alle verenigingen, raden, enz. werden aangeschreven om deel te nemen. Iedereen die dit wou kreeg een evaluatiebundel die bestond uit een aantal kaarten en een vragenbundel zodat men op verkenning kon gaan. Al deze resultaten werden samengevat en opnieuw voorgelegd aan de inwoners via 2 infoavonden. Samen zijn we op zoek gegaan naar prioriteiten voor elke weg. Deze bijeenkomsten waren de basis voor het tragewegenplan voor Grobbendonk. De gemeente zal dit plan gebruiken om in de toekomst een aantal trage wegen terug open te stellen of beter toegankelijk te maken voor het publiek.