Gemeente Gemeente Grobbendonk

Natuurvergunning

Natuurvergunning:

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen.

Met 'vegetatie' wordt bedoeld: iedere begroeiing (perceeldekkend)  op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd. De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiingen, enz.

De term 'kleine landschapselementen' staat voor de zeer bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Vooral vroeger hadden deze kleine landschapselementen diverse functies te vervullen. Denk hierbij aan meidoornhagen als veekering, poelen als drink- en drenkplaats en knotbomen en houtkanten als leveranciers van brand- en griefhout.

Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, e.d. zal je dus een natuurvergunning moeten aanvragen.

Natuurmelding:

De natuurmelding is van toepassing wanneer je werken wil uitvoeren in een gebied dat niet valt in woon- of industriegebied of onder de natuurvergunningsplicht.
Werken die onder de meldingsplicht vallen, zijn o.a. rooien of verwijderen van houtachtige beplantingen langs waterlopen of op wegbermen, heggen, hoogstamboomgaarden, ... .

Hoe aanvragen

Sinds 15 januari 2019 kunnen aanvragen voor vegetatiewijzigingen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket. 

De informatie die je hiervoor nodig hebt vind je via het omgevingsloket. Je kan daar de aanvraag meteen digitaal indienen. 

Reglement

De natuurvergunningsplicht volgt uit het Natuurdecreet dat reeds sedert 1998 van kracht is.

De natuurvergunningsplicht is van toepassing in volgende gebieden:

  • 'de groene bestemmingen' op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
  • 'de geel-groene bestemmingen' op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde
  • de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden

Voor wat betreft het wijzigen van kleine landschapselementen heb je ook een natuurvergunning nodig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied.