Gemeente Gemeente Grobbendonk

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte? De provincie Antwerpen creëert ruimte.

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken en aan werken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt en nu leggen we de basis voor later. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Dus heeft de provincie Antwerpen intensief gewerkt aan het Beleidsplan Ruimte.

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat een strategische visie en drie beleidskaders:

  1. Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit
  2. Levendige kernen
  3. Verdichten en ontdichten van de ruimte. 

Op 26 oktober 2023 stelde de provincieraad het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vast en de Vlaamse regering had daarna 45 dagen de tijd om voorbehoud te maken maar deed dat niet. Op 30 januari 2024 publiceert de provincie het definitieve Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in het Belgisch Staatsblad. Het treedt 14 dagen later in werking en vervangt dan het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001.

Milieueffecten

Onafhankelijke MER-deskundigen onderzochten de mogelijke milieueffecten van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. De conclusies lees je in de plan-MER (milieueffectenrapport), goedgekeurd door het Vlaamse departement Omgeving. Hoe de provincie Antwerpen met die conclusies omgaat, lees je in de ‘milieuverklaring’.

Alle documenten kan je onderaan deze pagina raadplegen. Tot 30 maart kan je de documenten ook komen inkijken op het gemeentehuis tijdens onze openingsuren. Hiervoor dien je een afspraak te maken bij team Ruimte & Vergunningen via omgeving@grobbendonk.be of 014 50 70 01.

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte screende de provincie Antwerpen de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS’en) van de gemeenten op haar grondgebied. De provincieraad van oktober 2023 heeft in die GRS’en onderdelen aangeduid die niet langer geldig zijn. De geschrapte onderdelen in ons GRS vind je in de nota van de provincie Antwerpen.

Meer info

Gepubliceerd op  ma 22 jan 2024