Gemeente Gemeente Grobbendonk

Publieke inspraak plan-MER voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor.

Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Van 5 juli tot en met 2 september 2024 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo je dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.

Raadpleeg de kennisgevingsnota
De nota kan je:

  • downloaden via de website van omgeving Vlaanderen;
  • hieronder vinden;
  • inkijken op het gemeentehuis van Grobbendonk na afspraak via omgeving@grobbendonk.be
  • inkijken bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Tot en met 2 september 2024 kan je opmerkingen bezorgen:

  • via mail naar mer@vlaanderen.be;
  • via het digitaal inspraakformulier;
  • ter plekke afgeven aan Team Omgevingseffecten in Brussel;
  • per post versturen naar Departement omgeving, Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage, Plan-MER MAP 7 (PL0316), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op  di 02 jul 2024