Gemeente Gemeente Grobbendonk

RUP Mercurius

Het bedrijf McCain heeft onze gemeente al een hele tijd geleden verlaten en het voormalige bedrijfsgebouw op deze site werd ondertussen afgebroken. De braakliggende terreinen in het centrum liggen nu te wachten op een nieuwe invulling. We zijn hiervoor gestart met de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Mercurius”. In 2019 hebben we je hierover reeds via participatiemomenten geconsulteerd. 

Het initieel plan in 2019 voorzag voor de Mercuriussite een supermarkt met een oppervlakte van 2.050 m², waarvan 1.750 m² handelsruimte + E-commerce en 300 m² logistiek, personeelslokalen, …) en 120 parkeerplaatsen. Daarnaast wou men er 320 tot 375 woongelegenheden bouwen. Men voorzag volumes met 3 tot 5 bouwlagen. De oude diamantslijperij kreeg een herbestemming als gemeenschapsvoorziening of recreatie.

De respons van de inwoners en hogere instanties leidde tot een grondige herwerking van de oorspronkelijke opzet. We hebben afstand genomen van het initieel plan en onze visie bijgestuurd. Het gebied werd herdacht en opnieuw ingetekend, rekening houdend met de bekommernissen die tijdens de participatiemomenten naar voor kwamen.

De klemtoon ligt nu op het behoud van het dorpse karakter van Grobbendonk, met een levendige kern waar het aangenaam is om te wonen, werken, winkelen, ontspannen, … Kortom, een plek waar levenskwaliteit primeert: geen hoge appartementsblokken maar een mix van kleinschalige functies met een ontwikkeling op dorpsniveau zonder hinder voor de buurt.

Het studiebureau heeft ondertussen een herwerkte start- en procesnota klaar en in een mobiliteitseffectenrapport (Mober) werd de verkeersimpact berekend.

Wij vragen aan onze inwoners om opnieuw mee te werken. Binnenkort volgt hiervoor een participatiemoment zodat tekortkomingen in een vroeg stadium worden blootgelegd. Het uiteindelijke RUP Mercurius moet immers een positief en kwalitatief werkstuk worden waarin eenieder zich kan vinden.