Gemeente Gemeente Grobbendonk

Subsidiereglement voor kleine landschapselementen

Het lokaal bestuur van Grobbendonk verleent een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen die gelegen zijn in de landelijke ruimte van het grondgebied Grobbendonk.

Onder landelijke ruimte wordt verstaan: de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied, landschappelijk waardevol agrarische gebieden, habitatvogelrichtlijngebieden en woonzones met landelijk karakter.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aan de dienst milieu en groen.

Wat meebrengen

Volgende zaken moeten bij het aanvraagformulier gevoegd worden:

  • situeringsplan¬†
  • bewijs van aankoop van kleine landschapelementen en/of onderhoudswerken
  • de nodige vergunningen conform de vigerende wetgeving

Bij beplanting dienen volgende gegevens vermeld te worden:

  • lengte, aantal, plantafstand, soort, afmetingen plantgoed
  • voor poelen: oppervlakte, diepte en volume van uitdieping noteren

Meer info

Publicatiedatum reglement website: 6/01/2014