Gemeente Gemeente Grobbendonk

Verzoekschrift

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Wil je dat het lokaal bestuur een bepaalde actie onderneemt of juist niets doet? Dan kan je een verzoekschrift indienen. Noteer je gegevens, kies aan welk orgaan je je vraag wil richten en formuleer duidelijk je vraag.

De organen van het lokaal bestuur zijn:

 • de gemeenteraad;
 • de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • het college van burgemeester en schepenen;
 • het vast bureau;
 • de voorzitter van de gemeenteraad;
 • de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de burgemeester;
 • de voorzitter van het vast bureau;
 • de algemeen directeur;
 • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

De verzoekschriften worden gericht aan het orgaan dat bevoegd is voor de inhoud van het verzoek. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Voorwaarden

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het lokaal bestuur behoort, zijn onontvankelijk. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

 • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 • het een loutere mening is en geen concreet verzoek;
 • als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
 • het taalgebruik beledigend is.

Hoe aanvragen

Het verzoekschrift wordt ingediend bij de organen van de gemeente via mail naar secretariaat@grobbendonk.be of per post, gericht aan het desbetreffende orgaan, naar Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk.

Afhandeling

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt de beoordeling of een verzoekschrift al dan niet ontvankelijk is. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn, dan plaatst de voorzitter het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende raad, indien het verzoekschrift minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende raad.

De verzoeker krijg een ontvangstmelding met vermelding van de datum dat het verzoekschrift zal behandeld worden. 

Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na indiening van het ontvankelijk verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend werd, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.