Gemeente Gemeente Grobbendonk

Voorstel van de burger

Je kan een voorstel of vraag over beleidsvoering en dienstverlening van het lokaal bestuur op de agenda van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn laten plaatsen en als het bestuur er om vraagt, toelichten. 

Voorwaarden

  • Uit de tekst van het voorstel moet de vraag duidelijk zijn.
  • Bij het voorstel kunnen eventueel enkele nuttige documenten voorzien zijn die meer informatie verschaffen over het voorstel.
  • Het voorstel moet worden ondertekend door minstens 150 inwoners van de gemeente, die ouder zijn dan 16 jaar.
  • Alle ondertekenaars moeten hun naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden.
  • Het voorstel werd aangetekend verstuurd, gericht aan het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau.

Hoe aanvragen

Het voorstel moet aangetekend worden verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau, Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk.

Het voorstel moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bij respectievelijk het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau ingediend zijn om in de eerstvolgende raad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het voorstel behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Afhandeling

Het lokaal bestuur onderzoekt of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Je krijgt een ontvangstmelding. Als het voorstel aanvaard werd, wordt ook de datum van de zitting meegedeeld waar je het voorstel moet komen toelichten. 

De gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de raad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.